Informator broj 11/05 od 23.04.2005.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Prinudna naplata dospelog poreza od solidarnih i supsidijarnih obveznika poreza na prenos apsolutnih prava
  • Uticaj usklađene najniže osnovice za doprinose na visinu minimalne bruto zarade i obračun minimalne zarade shodno Zakonu o radu
  • Smeštaj i ishrana zaposlenih za vreme rada i boravka na terenu

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa pri isplatama od 1. maja 2005. godine i iznosi osnovica za plaćanje doprinosa za pio za lica uključena u (tzv. dobrovoljno) obavezno osiguranje

Usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada (po osnovu invalidnosti II i III kategorije i dr.) pod 1. aprilom 2005. godine

Uticaj usklađene najniže osnovice za doprinose na visinu minimalne bruto zarade i obračun minimalne zarade shodno Zakonu o radu

Način obračuna naknade zarade za vreme odsustva sa rada u dane praznika i uvećane zarade na dan praznika

Smeštaj i ishrana zaposlenih za vreme rada i boravka na terenu

Prinudna naplata dospelog poreza od solidarnih i supsidijarnih obveznika poreza na prenos apsolutnih prava

Unošenje podataka u matičnu evidenciju po osnovu ugovorenih poslova

Lizing poslovi