Informator broj 11-12/2018 od 13.04.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Oporezivanje prihoda od autorskih prava
 • Oporezivanje prihoda od nepokretnosti
 • Oporezivanje prihoda po osnovu ugovora o delu
 • Ugovori o privremenim i povremenim poslovima
 • Oporezivanje primanja članova organa uprave pravnog lica

SADRŽAJ:

OPOREZIVANJE PRIHODA OD AUTORSKIH PRAVA

 • Porez na dohodak građana
 • Doprinosi za socijalno osiguranje
 • Obračun poreza i doprinosa

OPOREZIVANJE PRIHODA OD KAPITALA

 • Oporezivanje kamate
 • Oporezivanje dividende i učešća u dobiti
 • Oporezivanje prinosa od investicione jedinice otvorenog investicionog fonda
 • Oporezivanje prihoda od uzimanja iz imovine i korišćenja usluga privrednog društva od strane vlasnika društva za njihove privatne potrebe i ličnu potrošnju

OPOREZIVANJE PRIHODA OD NEPOKRETNOSTI

OPOREZIVANJE KAPITALNIH DOBITAKA FIZIČKIH LICA

 • Pojam kapitalnog dobitka
 • Kada se kapitalni dobitak ne utvrđuje i ne oporezuje, odnosno kada se na ostvareni kapitalni dobitak ne plaća porez?
 • Određivanje kapitalnog dobitka
 • Prebijanje kapitalnog dobitka i kapitalnog gubitka
 • Poresko oslobođenje
 • Utvrđivanje i dospelost poreza na kapitalne dobitke
 • Način podnošenja i sadržina poreske prijave za utvrđivanje kapitalnog dobitka

OPOREZIVANJE OSTALIH PRIHODA FIZIČKOG LICA

 • Oporezivanje prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari
 • Oporezivanje dobitaka od igara na sreću
 • Oporezivanje prihoda od osiguranja lica
 • Oporezivanje prihoda sportista i sportskih stručnjaka

OPOREZIVANJE PRIHODA PO OSNOVU UGOVORA O DELU

 • Pojam i karakteristike ugovora o delu
  • Model Ugovora o delu
 • Poreski tretman prihoda po osnovu ugovora o delu
 • Obaveze po osnovu doprinosa na prihode po osnovu ugovora o delu

UGOVORI O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA

 • Osnovna obeležja privremenog i povremenog rada
 • Lica sa kojima je moguće zaključiti ugovor o privremenim i povremenim poslovima
 • Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova
  • Model Ugovora o obavljaju privremenih i povremenih poslova
 • Prijave i odjave o početku, odnosno prestanku radnog angažovanja i osiguranja za osiguranike koji obavljaju privremene i povremene poslove
 • Porezi i doprinosi koji se plaćaju
 • Primeri obračuna
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa nezaposlenim licem
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa penzionisanim licem
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa licem preko omladinske zadruge koje se ne nalazi na školovanju, odnosno licem koje ima navršenih 26 godina života
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa licem koje ima 26 godina života, za koje je zadruga utvrdila da ostvaruje mesečni prihod koji je ispod cenzusa za sticanje svojstva osiguranika
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa licem preko omladinske zadruge koje se nalazi na školovanju i nije starije od 26 godina
  • Obrasci koji se podnose pri isplati i uplatni računi

DOPUNSKI RAD

 • Model Ugovora o dopunskom radu

OPOREZIVANJE PRIMANJA ČLANOVA ORGANA UPRAVE PRAVNOG LICA

OBRAČUN POREZA NA PRIMANJA KOJA OSTVARUJU STEČAJNI UPRAVNICI,  SUDSKI VEŠTACI, SUDIJE POROTNICI I SUDSKI TUMAČI I NA NAKNADE KOJE ZA SVOJ RAD OSTVARUJU NARODNI POSLANICI I ODBORNICI

OPOREZIVANJE PRIHODA KOJE FIZIČKO LICE OSTVARI PO OSNOVU PRIKUPLJANJA I PRODAJE SEKUNDARNIH SIROVINA

OPOREZIVANJE PRIHODA KOJE FIZIČKO LICE OSTVARI PO OSNOVU  PRIKUPLJANJA I PRODAJE ŠUMSKIH PLODOVA I LEKOVITOG BILJA

NAGRADE I DRUGA SLIČNA DAVANJA FIZIČKIM LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA, A KOJA PROIZLAZE IZ RADA ILI DRUGE VRSTE DOPRINOSA DELATNOSTI ISPLATIOCA

PRIMANJA IZ ČLANA 9. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK  GRAĐANA IZNAD PROPISANIH NEOPOREZIVIH IZNOSA

 • Primer za isplatu pomoći zaposlenom u slučaju smrti člana njegove porodice
 • Primer za isplatu stipendije učeniku
 • Primer za isplatu hranarine sportisti
 • Primer za isplatu otpremnine pri odlasku u penziju
 • Primer za isplatu otpremnine po osnovu “tehnološkog viška”
 • Primer za isplatu novčane pomoći fizičkom licu radi ublažavanja teške materijalne situacije

PORESKI TRETMAN PRIMANJA OSTVARENOG PO OSNOVU NAKNADE ZA RAD LICA U ORGANIMA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

NAKNADE TROŠKOVA I DRUGI RASHODI LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA

 • Porez i doprinosi na naknade troškova službenih putovanja licima koja nisu zaposlena kod isplatioca
 • Slučajevi kada naknada troškova i drugi rashodi nemaju karakter oporezivih ostalih prihoda

OPOREZIVANJE PRIMANJA KOJA OSTVARI ZAPOSLENI PO OSNOVU UČEŠĆA U DOBITI

OPOREZIVANJE PRIHODA KOJE FIZIČKO LICE OSTVARI OD PRODAJE  POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH PROIZVODA I USLUGA, KAO I UZGAJANJA  I PRODAJE PEČURAKA, PČELINJEG ROJA (PČELA) I PUŽEVA

 • Uvodne napomene
 • Oporezivanje prihoda koje fizičko lice ostvari od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda (izuzev prikupljenih šumskih plodova i lekovitog bilja) i usluga

UGOVORI O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU RADI OBAVLJANJA  PRIPRAVNIČKOG STAŽA I O USAVRŠAVANJU LICA VAN RADNOG ODNOSA

 • Zakonske odredbe
 • Vrste ugovora
  • Ugovor o osposobljavanju za samostalan rad u struci (obavljanje pripravničkog staža van radnog odnosa)
   • Model Ugovora o stručnom osposobljavanju
  • Ugovor o stručnom usavršavanju, sticanju posebnih znanja i sposobnosti i obavljanju specijalizacije
   • Model Ugovora o stručnom usavršavanju
 • Prava za vreme osposobljavanja i usavršavanja

VOLONTIRANJE I FISKALNE OBAVEZE KOD NAKNAĐIVANJA TROŠKOVA VOLONTIRANJA

OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA NA PRIMANJA OSTVARENA PO OSNOVU KORIŠĆENJA SLUŽBENIH VOZILA U PRIVATNE SVRHE

OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE POREZA I PRIPADAJUĆIH DOPRINOSA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA

 • Odredbe Zakona o porezu na dohodak građana o plaćanju poreza od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
 • Odredbe Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje o plaćanju doprinosa od strane fizičkog lica
 • Obrazac poreske prijave i rokovi za podnošenje
 • Rok za plaćanje poreza i pripadajućih doprinosa
 • Popunjavanje i podnošenje poreske prijave na Obrascu PP OPO
 • Prilog 1: Spisak opština, gradova, autonomnih pokrajina i Republike sa šiframa trezora i nadležnim organizacionim jedinicama Uprave za trezor
 • Prilog 2: Katalog vrste prihoda

PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OSNIVAČE, ODNOSNO ČLANOVE PRIVREDNOG DRUŠTVA

* * *

Spisak država sa kojima je Srbija zaključila ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i pregled stopa poreza po odbitku na autorske naknade, dividende i kamate

Spisak država sa kojima je Srbija zaključila sporazume o socijalnom osiguranju

PREGLED osnovica, stopa, uplatnih računa i oznake vrste prihoda (OVP) za primanja obuhvaćena u ovom dvobroju “Informator”-a (na koja se plaćaju porez i/ili doprinosi za socijalno osiguranje)

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA 5.04.2018. GODINE NA DRUGOJ SEDNICI PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2018. GODINI

 • Pregled usvojenih novih zakona
 • Osvrt na pojedine odredbe Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije
  • Nivoi kvalifikacija u NOKS-u
  • Znanja, veštine, sposobnosti i stavovi koji se zahtevaju za određene nivoe NOKS-a (deskriptori nivoa kvalifikacija)
  • Vrste kvalifikacija
  • Ekvivalentnost postojećih kvalifikacija sa nivoima NOKS-a
  • Povezivanje NOKS-a sa EOK-om
  • Rokovi za donošenje podzakonskih propisa
  • Usklađivanje poslovanja
  • Prestanak važenja drugih propisa