Informator broj 13/08 od 23.05.2008.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke NBS o vođenju registra podataka o bonitetu
 • Odlaganje plaćanja poreskog duga
 • Novi stav po osnovu tretmana "terenskog dodatka" za državne službenike i nameštenike

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA POVEĆANI SU KOEFICIJENTI ZA OBRAČUN I
ISPLATU PLATA ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA KULTURE, POZORIŠTIMA, MUZIČKIM USTANOVAMA I MUZIČKOJ USTANOVI

BEOGRADSKA FILHARMONIJA
– počev od obračuna i isplate plate za maj 2008. –

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE NBS O VOĐENJU REGISTRA PODATAKA O BONITETU

USLOVI ZA KORIŠĆENJE DRUGOG DELA GODIŠNJEG ODMORA ZA 2007. GODINU
DO 30. JUNA 2008. GODINE

KOMENTAR I NAČIN PRIMENE OPŠTEG KOLEKTIVNOG UGOVORA

 • Primena OKU, izuzeće od primene i prošireno dejstvo OKU
 • Osnovne odredbe (čl. 1-5)
 • Radni odnos (čl. 6-8)
 • Radno vreme (član 9.)
 • Odmori i odsustva
 • Zaštita zaposlenog na radu (čl. 13-15)
 • Zarade zaposlenih
 • Naknada zarade (čl. 30-31)
 • Naknada troškova (čl. 32-33)
 • Dobrovoljno penzijsko osiguranje od nezgode i bolesti (član 34.)
 • Prevencija radne invalidnosti i rekreativni odmor zaposlenog (član 35.)
 • Druga primanja (član 36.)
 • Viškovi zaposlenih (čl. 38-41)
 • Naknada štete (čl. 44-47)
 • Prestanak radnog odnosa (član 48.)
 • Sindikat zaposlenih (čl. 50-58)
 • Zaštita sindikalnih predstavnika (član 59.)
 • Osnivanje Fonda za razvoj demokratskih industrijskih odnosa (čl. 60-61)
 • Način rešavanja kolektivnih radnih sporova
 • Način primene Opšteg kolektivnog ugovora
 • Odgovornost poslodavca za primenu Opšteg kolektivnog ugovora

MINIMALNI TEHNIČKI USLOVI ZA OBAVLJANJE PROMETA ROBE I VRŠENJA
USLUGA U PROMETU ROBE

KNJIŽENJE NABAVKE OPREME PUTEM FINANSIJSKOG LIZINGA
PO KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

KNJIGA ODLUKA I KNJIGA UDELA KOJE VODI PRIVREDNO DRUŠTVO

ODLAGANJE PLAĆANJA PORESKOG DUGA

RAČUNOVODSTVENI TRETMAN TRANSAKCIJA I SALDA U STRANIM VALUTAMA
I INOSTRANOG POSLOVANJA U SKLADU SA MRS 21

NOVI STAV PO OSNOVU TRETMANA „TERENSKOG DODATKA“ ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMEŠTENIKE