Informator broj 13/2013 od 14.05.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Postupak i rokovi za usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu privrednih društava
 • Poreske olakšice i oslobođenja od plaćanja doprinosa kao mere za podsticaj u zapošljavanju novih lica i lica sa invaliditetom
 • Izmirivanje obaveza putem asignacije, cesije, preuzimanja duga i kompenzacije

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

POSTUPAK I ROKOVI ZA USVAJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I ODLUČIVANJE O OSTVARENOM REZULTATU PRIVREDNIH DRUŠTAVA

 • Uvodne napomene
 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu ortačkog društva
 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu komanditnog društva
 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu društva s ograničenom odgovornošću
 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu akcionarskog društva
 • Tabelarni pregled rokova za usvajanje finansijskih izveštaja
 • Dostavljanje APR-u dokumentacije koja se sastavlja u vezi sa usvajanjem finansijskih izveštaja

SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA U VRŠENJU JAVNE FUNKCIJE I OBAVLJANJU POSLOVA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA

 • Odredbe o sprečavanju sukoba interesa propisane Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije
 • Odredbe o sprečavanju sukoba interesa propisane Zakonom o državnim službenicima

KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA U SKLADU SA ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA I PRIMENA MEĐUNARODNIH UGOVORA O POREKLU DOBARA I STATUSU DOMAĆEG PONUĐAČA

 • Vrste kriterijuma za dodelu ugovora o javnoj nabavci
 • Prednost za domaće ponuđače i dobra
 • Odredbe međunarodnih sporazuma koje se primenjuju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama

PORESKE OLAKŠICE I OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA DOPRINOSA KAO MERE ZA PODSTICAJ U ZAPOŠLJAVANJU NOVIH LICA I LICA SA INVALIDITETOM

 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje novih lica u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
  • Ostvarivanje prava na poresku olakšicu i oslobađanje od plaćanja doprinosa na teret poslodavca za novozaposlene pripravnike i lica mlađa od 30 godina
  • Ostvarivanje prava na poreske olakšice i oslobađanje od plaćanja doprinosa na teret poslodavca za novozaposlena lica starija od 45 odnosno 50 godina
  • Ostvarivanje prava na poresku olakšicu i oslobađanje od plaćanja doprinosa na teret poslodavca za zapošljavanje lica sa invaliditetom
  • Primer knjiženja zarada i olakšica, kao i popunjenih obrazaca za novozaposlena lica (obrasci PP OD, PP OPJ, INSZ-P, INSZ-M, INSZ i INSZ-I)
 • Prava na subvencije u skladu sa Uredbom o podsticanju zapošljavanja
  • Primer obračuna i isplate subvencionisanih zarada i popunjavanje obrazaca ZSP i ZSD
 • Zaključna razmatranja o merama za podsticaj zapošljavanja za poslodavca iz privatnog sektora

IZMIRIVANJE OBAVEZA PUTEM ASIGNACIJE, CESIJE, PREUZIMANJA DUGA I KOMPENZACIJE

 • Opšti deo (propisi)
 • Asignacija (upućivanje)
 • Cesija (ustupanje potraživanja)
 • Preuzimanje duga
 • Kompenzacija (prebijanje)
 • Izmirenje obaveza po osnovu javnih prihoda u slučaju blokade računa