Informator broj 13/2016 od 25.04.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Najviša i najniža osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. maja 2016. godine
 • Položaj upućenih radnika na rad u inostranstvo i obračun poreza i doprinosa na njihove zarade
 • Probni rad kao uslov pri zasnivanju radnog odnosa
 • Trgovina van prodajnog objekta
 • Novi Zakon o oglašavanju u primeni je od 6. maja 2016. godine

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRAVA I PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER  ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

IZNOSI USKLAĐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. MAJA 2016. GODINE

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1. MAJA 2016. GODINE

 • Obrasci za preračun neto na bruto zarade ili dela zarade pri isplatama od 1.05.2016. za odgovarajući mesec
 • Obrasci za preračun neto na bruto zarade penzionisanih lica koja su zasnovala radni odnos, pri isplatama od 1.05.2016.
 • Obrasci za preračun neto na bruto lične zarade preduzetnika, pri isplatama od 1.05.2016. godine
 • Obrasci za preračun neto na bruto zarada zaposlenih koji su upućeni na rad u inostranstvo – ako nisu obavezno osigurani po propisima te zemlje, pri isplatama od 1.05.2016.

UTICAJ NOVOUSKLAĐENE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE  DOPRINOSA NA OBRAČUN MINIMALNE BRUTO ZARADE

POLOŽAJ UPUĆENIH RADNIKA NA RAD U INOSTRANSTVO I OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA NA NJIHOVE ZARADE

 • Uvodne napomene
 • Sporazumi o socijalnom osiguranju
 • Upućivanje radnika na rad u države sa kojima nije zaključen sporazum o socijalnom osiguranju
 • Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Primer obračuna poreza i doprinosa na zarade zaposlenih upućenih na rad u inostranstvo

NOVI ZAKON O OGLAŠAVANJU U PRIMENI JE OD 6. MAJA 2016. GODINE

PROBNI RAD KAO USLOV PRI ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA

 • Probni rad shodno Zakonu o radu
  • Prilog: Primer Ugovora o radu kojim je ugovoren probni rad
 •  Probni rad shodno drugim zakonima

ENERGETSKA EFIKASNOST U JAVNIM NABAVKAMA DOBARA – primena novih propisa od strane naručilaca

TRGOVINA VAN PRODAJNOG OBJEKTA

IZDAVANJE PREKRŠAJNIH NALOGA OD STRANE PORESKE UPRAVE

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA

 • Primena Zakona o porezu na dohodak građana