Informator broj 15/05 od 22.06.2005.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Izmene i dopune Pravilnika o uplatnim računima
 • Uslovi za sticanje prava na godišnji odmor u punom trajanju
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

Izmene i dopune Pravilnika o uplatnim računima

Izmene i dopune u pravilnicima o kontnim okvirima

 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem

Godišnji odmor

 • Uslovi za sticanje prava na godišnji odmor u punom trajanju
 • Pravo na srazmeran godišnji odmor
 • Kriterijumi i način utvrđivanja dužine godišnjeg odmora u punom trajanju
 • Minimalna dužina godišnjeg odmora i kriterijumi za uvećanje minimalne dužine godišnjeg odmora
 • Dani koji se ne računaju pri utvrđivanju dužine trajanja godišnjeg odmora
 • Godišnji odmor nastavnog i vaspitnog osoblja
 • Korišćenje godišnjeg odmora
 • Korišćenje godišnjeg odmora u dva dela
 • Raspored korišćenja godišnjeg odmora i obaveza dostavljanja zaposlenom rešenja o korišćenju godišnjeg odmora
 • Godišnji odmor u slučaju prestanka radnog odnosa
 • Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor
 • Naknada zarade za vreme godišnjeg odmora
 • Regres za godišnji odmor

Platni promet sa Republikom Crnom Gorom i Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija

Kompenzacioni poslovi sa inostranstvom

 • Zastupanje stranih lica u prometu roba i usluga u zemlji
 • Pravni okvir za zastupanje stranih lica u prometu roba i usluga u zemlji
 • Ugovori o zastupanju stranih lica
 • Ugovori o prodaji strane robe sa konsignacionog skladišta
 • Ugovori o pružanju usluga za održavanje uvezene opreme i trajnih dobara za ličnu potrošnju

Osnivanje i organizovanje društava kapitala preko zajedničkog punomoćnika