Informator broj 15/2022 od 25.08.2022.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Dualno obrazovanje u sistemu srednjeg i visokog obrazovanja i poreski tretman materijalnog i finansijskog obezbeđenja učenika i studenata za vreme učenja kroz rad
 • Odobravanje zajma zaposlenima od strane poslodavca za nabavku ogreva, zimnice, udžbenika i slično
 • Gotovinske platne transakcije pravnih lica i preduzetnika (blagajničko poslovanje, blagajna i blagajnički maksimum)
 • Zatezna kamata

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA, SOLIDARNIH POMOĆI I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH I LICA VAN RADNOG ODNOSA

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Prava i fiskalni tretman za isplate naknada troškova i drugih primanja zaposlenima
 • Naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti zaposlenog, penzionisanog zaposlenog, člana porodice zaposlenog i drugih lica
 • Solidarne pomoći
  • Solidarna pomoć u slučaju smrti zaposlenog, penzionisanog zaposlenog, člana porodice zaposlenog i drugih lica
  • Solidarna pomoć zaposlenom za slučaj rođenja deteta
  • Davanje zaposlenom koje se opštim aktom kod poslodavca karakteriše kao solidarna pomoć za koje nije predviđeno poresko oslobođenje
  • Solidarne pomoći za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice
 • Novčane pomoći
  • Novčane pomoći koje služe za lečenje u zemlji ili inostranstvu
  • Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca a koje ne predstavljaju ekvivalent za njihov rad
 • Druge pomoći
  • Pomoć koja se isplaćuje zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja
  • Organizovana socijalna i humanitarna pomoć iz sredstava obezbeđenih organizovanom akcijom prikupljanja
  • Stipendije i krediti učenika i studenata
 • Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca
 • Naknada troškova boravka fizičkim licima koji učestvuju u programima Evropske unije
 • Proizvodni rad i praktična nastava učenika i studenata i učenje kroz rad u dualnom obrazovanju

III. REVALORIZACIJA RATA ZA OTKUPLJENE DRUŠTVENE STANOVE

 • Revalorizacija rata za otkupljene društvene stanove pod 30. junom 2022. godine (za ugovore zaključene 19.07.1994. godine i posle tog datuma)
 • Ne vrši se revalorizacija rata za prodate stanove po Zakonu o stanovanju – po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine – podsetnik

IV. DUALNO OBRAZOVANJE U SISTEMU SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA I PORESKI TRETMAN MATERIJALNOG I FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA UČENIKA I STUDENATA ZA VREME UČENJA KROZ RAD

 • Materijalno i finansijsko obezbeđenje učenika i studenata za vreme dualnog obrazovanja
 • Poreski tretman naknada koje ostvaruju učenici i studenti koji obavljaju učenje kroz rad
  • Poreski tretman naknada koje ostvaruju učenici i studenti za vreme učenja kroz rad
   • Popunjavanje Obrasca PPP-PD kod isplate naknade učenicima i studentima koji obavljaju učenje kroz rad
   • Knjiženje obračuna i isplate naknade učenicima i studentima za učenje kroz rad
   • Uporedni pregled obaveza po osnovu poreza i doprinosa u slučaju obavljanja učenja kroz rad u sistemu dualnog obrazovanja i u slučaju obavljanja praktične nastave (prakse) van dualnog obrazovanja

V. ODOBRAVANJE ZAJMA ZAPOSLENIMA OD STRANE POSLODAVCA ZA NABAVKU OGREVA, ZIMNICE, UDŽBENIKA I SLIČNO

 • Uslovi za odobravanje zajma
 • Uređivanje zajma opštim aktom, ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili odlukom
 • Odobravanje zajma
 • Ugovor o zajmu
 • Otplata zajma obustavljanjem od zarade
 • Poreski tretman isplate i obustave rate zajma
 • Otpis zajma, odnosno oproštaj duga
  • Obaveza obračuna i plaćanja kamate na neblagovremeno plaćen porez i doprinose

VI. ODOBRAVANJE ZAJMOVA ZAPOSLENIMA OD STRANE POSLODAVCA ZA IZGRADNJU, KUPOVINU, ODNOSNO ADAPTACIJU STANA ILI KUĆE

 • Uslovi za odobravanje zajmova za stambenu izgradnju, kupovinu odnosno adaptaciju stambenog prostora
 • Poreski tretman odobrenih stambenih zajmova zaposlenima
  • Rok zastarelosti potraživanja poslodavca, koji je u stečaju, od bivšeg zaposlenog po Ugovoru o zajmu za adaptaciju stambenog prostora
 • Računovodstveno evidentiranje odobrenih stambenih zajmova

VII. UGOVOR O ZAJMU IZMEĐU PRIVREDNIH SUBJEKATA

VIII. GOTOVINSKE PLATNE TRANSAKCIJE PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA (blagajničko poslovanje, blagajna i blagajnički maksimum)

 • Gotovinske platne transakcije /shodno Zakonu o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost/
 • Gotovinske platne transakcije u dinarima /shodno Zakonu i Pravilniku/
 • Gotovinske platne transakcije u efektivnom stranom novcu /shodno Zakonu o deviznom poslovanju i Odluci/
 • Blagajničko poslovanje
 • Blagajna
 • Blagajnički maksimum
  •  Mogućnost isplate troškova službenog puta u inostranstvo u dinarskoj protivvrednosti na blagajni

IX. ZATEZNA KAMATA

 • Uvodne napomene i zakonska uređenost
 • Obračun zatezne kamate za iznos duga u dinarima
  • Način obračuna zatezne kamate
  • Redosled namirenja prilikom uplate dužnika
  • Obračun kamate po prostom interesnom računu (za obračune gde je početak docnje od 3.03.2001. godine)
   • Za period docnje počev od 25.12.2012. godine do danas
   • Za period docnje od 3.03.2001. do 25.12.2012. godine
  • Obračun kamate po konformnom metodu (koristi se samo za obračune gde je početak docnje do 3.03.2001. godine)
  • Primer obračuna zatezne kamate za dugovanje u dinarima (primer je urađen na sajtu www.kamata.rs)
 • Obračun zatezne kamate za iznos duga u evrima i u drugim stranim valutama
  • Stopa zatezne kamate na iznos duga u evrima
  • Stopa zatezne kamate na iznos duga u drugim stranim valutama
  • Stope zateznih kamata ukoliko su referentne kamatne stope  evra i drugih stranih valuta utvrđene u rasponu
  • Način obračuna zatezne kamate na iznos duga  u evrima i drugim stranim valutama
  • Obračun zatezne kamate na iznos duga u evrima i drugim stranim valutama u slučaju “valutne klauzule”
  • Najčešća nedoumica u tumačenju formulacija u sudskim presudama
  • Primer obračuna zatezne kamate za dugovanje u evrima
 • Računovodstveno obuhvatanje zatezne kamate

X POVEĆANJE NOVČANIH NAKNADA MLADIMA U OKVIRU PROGRAMA “MOJA PRVA PLATA” I NOVI JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA

 • Način isplate i obaveze pri isplati novčane naknade korisniku Programa u skladu sa zakonom
 • Isplata dodatnih sredstava korisniku Programa od strane poslodavca
 • Napomene “Cekos in”-a za Program “Moja prva plata”

XI. KALENDARI OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA I ŠKOLSKOG RASPUSTA ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U SRBIJI I APV ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

XII. PITANJA I ODGOVORI