Informator broj 16/2019 od 16.07.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Uređeno je ostvarivanje prava na poresko oslobođenje za primanja zaposlenog po osnovu sopstvenih akcija koje stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni
 • Propisani su uslovi za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene
 • Objavljena su tri nova pravilnika iz oblasti poreza na dobit pravnih lica
 • Donet je Zakon o komunalnoj miliciji

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. UREĐENO JE OSTVARIVANJE PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENJE ZA PRIMANJA ZAPOSLENOG PO OSNOVU SOPSTVENIH AKCIJA KOJE STEKNE BEZ NAKNADE ILI PO POVLAŠĆENOJ CENI

III. PROPISANI SU USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PORESKO  OSLOBOĐENJE PO OSNOVU ORGANIZOVANJA REKREACIJE, SPORTSKIH DOGAĐAJA I AKTIVNOSTI ZA ZAPOSLENE

IV. OBJAVLJENA SU TRI NOVA PRAVILNIKA IZ OBLASTI POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA

 • Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na priznavanje troškova koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem u poreskom bilansu u dvostruko uvećanom iznosu
 • Pravilnik o uslovima i načinu izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz osnovice poreza na dobit pravnih lica
 • Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poreski kredit za ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost

V. INFORMACIJA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE O NAČINU PRIPREME I DONOŠENJU BUDŽETA I FINANSIJSKIH PLANOVA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

VI. INFORMACIJA ZA DIREKTNE KORISNIKE SREDSTAVA LOKALNE VLASTI O PRIPREMI PREDLOGA FINANSIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJOM ZA 2021. I 2022. GODINU

VII. ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA DVANAESTOM  VANREDNOM ZASEDANJU, PREGLED MEMORANDUMA I PROTOKOLA KOJA SU USVOJILA NADLEŽNA MINISTARSTVA I OBAVEŠTENJA O STUPANJU NA SNAGU POJEDINIH MEĐUNARODNIH PROPISA

VIII. DONET JE ZAKON O KOMUNALNOJ MILICIJI

 • Uvodne odredbe (čl. 1-9. Zakona)
 • Poslovi komunalne milicije (čl. 10-13. Zakona)
 • Unutrašnje uređenje komunalne milicije (čl. 14-17. Zakona)
 • Ovlašćenja komunalne milicije (čl. 18-30. Zakona)
 • Kontrola komunalne milicije (čl. 30-33. Zakona)
 • Komunalni milicionari (čl. 34-49. Zakona)
 • Zaštita komunalnih milicionara (čl. 50-52. Zakona)
 • Prelazne i završne odredbe (čl. 53-59. Zakona)

IX. PROPISANI SU OBRASCI O IZGLEDU, SADRŽINI I NAČINU DOSTAVLJANJA PRIJAVE SA PODACIMA OD ZNAČAJA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE KOJE PODNOSE OBVEZNICI NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE

X. SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA