Informator broj 18/2018 od 13.07.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu na teret osiguravajućeg društva po osnovu ugovora o putničkom zdravstvenom osiguranju
 • Korišćenje prava na zdravstvenu zaštitu u inostranstvu na teret sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
 • “Prinudni odmor” – uslovi, prava zaposlenog i obaveze poslodavca
 • Izmene i dopune Zakona o privrednim društvima

NAPOMENA: svim pretplatnicima je uz ovaj broj časopisa “Informator” dostavljena knjiga iz edicije “Propisif”:

“Zakon o privrednim društvima – prečišćen tekst”


SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

USKLAĐENI IZNOSI TAKSI IZ ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM  TAKSAMA I NOVA ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA U KOJIMA SE PLAĆAJU  REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA – U PRIMENI SU OD 1. JULA 2018. GODINE

PRAVO NA NOVČANA DAVANJA ZA TREĆEROĐENO DETE, SHODNO IZMENI I DOPUNI ODLUKE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA

KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOSTRANSTVU NA TERET OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA PO OSNOVU UGOVORA O PUTNIČKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

 • Zaključivanje ugovora o putničkom osiguranju
 • Ko može biti osiguranik?
 • Teritorijalno važenje ugovora o osiguranju
 • Osiguravajuće pokriće i osigurani slučaj
 • Trajanje osiguranja
 • Obaveze osiguravača
 • Isključenja i ograničenja obaveza osiguravača
 • Način prijave osiguranog slučaja
 • Obaveze osiguranika nakon prijave osiguranog slučaja
 • Likvidacija obaveze

KORIŠĆENJE PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU U INOSTRANSTVU NA TERET SREDSTAVA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 • Uvodne napomene
  • Međunarodni sporazumi
  • Nacionalno zakonodavstvo
 • Korišćenje zdravstene zaštite u inostranstvu u slučaju kada je osiguranik upućen u inostranstvo od strane poslodavca
  • Korišćenje zaštite u zemlji sa kojom je zaključen međunarodni ugovor
  • Korišćenje zaštite u zemlji sa kojom nije zaključen međunarodni ugovor
 • Korišćenje zdravstvene zaštite za vreme privatnog boravka osiguranika u inostranstvu
 • Uslov za korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu

“PRINUDNI ODMOR” – USLOVI, PRAVA ZAPOSLENOG I OBAVEZE POSLODAVCA

 • Uslovi za upućivanje zaposlenog na “prinudni odmor”
 • Dužina “prinudnog odmora”
 • Odluka o upućivanju zaposlenog na plaćeno odsustvo (“prinudni odmor”)
 • Donošenje Rešenja o upućivanju zaposlenog na plaćeno odsustvo (“prinudni odmor”)
  • Prilog 1: Odluka o upućivanju na plaćeno odsustvo (“prinudni odmor”)
  • Prilog 2: Rešenje o upućivanju na plaćeno odsustvo do 45 radnih dana
  • Prilog 3: Rešenje o upućivanju na plaćeno odsustvo preko 45 radnih dana
  • Prilog 4: Zahtev za dobijanje saglasnosti
 • Naknada zarade za vreme “prinudnog odmora”
 • Povratak na rad po isteku “prinudnog odmora” i mogućnost radnog angažovanja za vreme “prinudnog odmora”
 • Mogućnost otkaza ugovora o radu zaposlenom za vreme “prinudnog odmora”

IZMIRIVANJE OBAVEZA PUTEM ASIGNACIJE, CESIJE, PREUZIMANJA DUGA I KOMPENZACIJE

 • Opšti deo (propisi)
 • Asignacija (upućivanje)
 • Cesija (ustupanje potraživanja)
 • Preuzimanje duga
 • Kompenzacija (prebijanje)
 • Izmirenje obaveza putem asignacije, cesije, preuzimanja duga i kompenzacije u slučaju blokade računa

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

 • Osnovne odredbe
 • Preduzetnik
 • Ortačko društvo
 • Društvo s ograničenom odgovornošću
 • Akcionarsko društvo
 • Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti
 • Posebna prava nesaglasnih akcionara
 • Statusne promene
 • Prekogranično pripajanje i spajanje privrednih društava
 • Prinudni otkup akcija i pravo na prodaju akcija
 • Likvidacija društva
 • Ogranak privrednog društva
 • Predstavništvo stranog privrednog društva
 • Evropsko društvo
 • Evropska ekonomska interesna grupacija
 • Kaznene odredbe
 • Prelazne i završne odredbe

USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA

 • Kolektivni radni spor
 • Individualni radni spor
 • Uslovi za izbor, brisanje iz registra miritelja i arbitara i njihovo izuzeće
 • Visina nagrade za rad i naknade troškova miritelja i arbitara

PITANJA I ODGOVORI

SLUŽBENO MIŠLJENJE MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA