Informator broj 20/2014 od 07.08.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA
NA SEDNICI SEDMOG VANREDNOG ZASEDANJA U 2014. GODINI

USVOJEN JE NOVI ZAKON O PRIVATIZACIJI

DONET JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

PRIMENA POSTOJEĆIH OPŠTIH AKATA DO NJIHOVOG USKLAÐIVANJA
SA ZAKONOM O RADU I NAČIN I ROKOVI ZA NJIHOVO USKLAÐIVANJE

 • Zaključivanje ugovora o radu, odnosno aneksa ugovora o radu sa zaposlenima koji su zasnovali radni odnos do dana stupanja na snagu izmena i dopuna Zakona o radu, tj. do 29.07.2014. godine
 • Prestanak važenja odredaba kolektivnog ugovora i pravilnika  o radu koje su na snazi na dan stupanja na snagu izmena i dopuna Zakona o radu, a koje nisu u suprotnosti sa zakonom
 • Odredbe kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu koje su u suprotnosti sa Zakonom o radu – prestale su da važe 29. jula 2014. godine
 • Zaključivanje kolektivnog ugovora i donošenje pravilnika o radu
 • Usklađivanje pravilnika o organizaciji  i sistematizaciji sa Zakonom o radu

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA – AKT O ORGANIZACIJI
I USLOVIMA ZA RAD NA ODREÐENIM POSLOVIMA

 • Pojam i pitanja koja se uređuju Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova
 • Obaveza donošenja Pravilnika, prema Zakonu o radu
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u javnim službama
 • Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u državnim organima
 • Akt o sistematizaciji radnih mesta u organima autonomne pokrajine i lokalne samouprave
  • Model Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

PREGLED KOLEKTIVNIH UGOVORA ZAKLJUČENIH NA NIVOU REPUBLIKE SRBIJE,
APV I LOKALNE SAMOUPRAVE I NA NIVOU POSLODAVCA KOJI SU NA SNAZI NA DAN
STUPANJA NA SNAGU IZMENA I DOPUNA ZAKONA O RADU, tj. 29.07.2014.
I PRESTANAK VAŽENJA TIH KOLEKTIVNIH UGOVORA

 • Kolektivni ugovori zaključeni na nivou Republike Srbije i APV
  • Kolektivni ugovori koji ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni, osim ako se u periodu od 29.07.2014. godine do isteka roka ne zaključi novi kolektivni ugovor
  • Kolektivni ugovori koji ostaju na snazi do zaključivanja novog kolektivnog ugovora, a najkasnije do 29.01.2015. godine
 • Kolektivni ugovori zaključeni na nivou gradova i opština
  • Kolektivni ugovori koji ostaju na snazi do zaključivanja novog kolektivnog ugovora, a najkasnije do 29.01.2015. godine
  • Kolektivni ugovori koji prestaju da važe do zaključivanja novog kolektivnog ugovora, a najkasnije do roka na koji su zaključeni
 • Kolektivni ugovori zaključeni na nivou poslodavca, koji ostaju na snazi do zaključivanja kolektivnog novog ugovora, a najkasnije do 29.01.2015. godine

MERE ZA KONTROLU I SPREČAVANJE ZLOUPOTREBE BOLOVANJA

 • Mere za kontrolu i sprečavanje zloupotrebe bolovanja u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju
 •  Moguće mere u slučaju zloupotrebe bolovanja, shodno Zakonu o radu

RAČUNOVODSTVENE ISPRAVE KAO OSNOV ZA KNJIŽENJE U POSLOVNIM KNJIGAMA
(kretanje, kontrola, čuvanje i uništavanje računovodstvenih isprava)

KOMUNIKACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE I U POSTUPKU
ZAŠTITE PRAVA PONUÐAČA ELEKTRONSKIM PUTEM