Informator broj 21/2016 od 25.08.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Radni odnos na određeno vreme
 • Upućivanje zaposlenog na plaćeno odsustvo zbog prekida rada, odnosno smanjenja obima rada do koga je došlo bez krivice zaposlenog – “prinudni odmor”
 • Računovodstvene isprave kao osnov za knjiženje u poslovnim knjigama (kretanje, kontrola, čuvanje i uništavanje računovodstvenih isprava)

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRAVA I PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Prava i poreski tretman za isplate naknada troškova i drugih primanja zaposlenima
 • Visina naknada zarada i utvrđivanje osnova za njihov obračun
 • Druga primanja lica u radnom odnosu kod isplatioca i drugi prihodi licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca

RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME

Radni odnos na određeno vreme shodno Zakonu o radu

 • Slučajevi u kojima je moguće zasnovati radni odnos na određeno vreme
 • Trajanje rada na određeno vreme
 • Radni odnos na određeno vreme u maksimalnom trajanju od 24 meseca (član 37. st. 1-3. Zakona o radu)
  • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova i rad na određeno vreme
  • Uslovi za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme
  • Slučajevi kada se može zasnovati radni odnos na određeno vreme iz člana 37. st. 1-3. Zakona o radu i dužina trajanja
  • Prekid radnog odnosa i računanje roka od 24 meseca
  • Tretman ugovora o radu na određeno vreme zaključenih pre 29.07.2014. i računanje rokova kojima se ograničava trajanje ugovora o radu na određeno vreme na 24 meseca
  • Rad na određeno vreme i privremeni i povremeni poslovi
  • Slučajevi kada isto lice ne može i kada može da kod istog poslodavca ponovo zasnuje radni odnos na određeno vreme
 • Radni odnos na određeno vreme u posebnim slučajevima (član 37. st. 4. i 5. Zakona o radu) koji može da traje duže od 24 meseca
  • Radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do povratka zaposlenog
  • Radni odnos na određeno vreme za rad na projektu čije je vreme unapred određeno, najduže do završetka projekta
  • Radni odnos sa stranim državljaninom, na osnovu dozvole za rad u skladu sa zakonom, najduže do isteka roka na koji je izdata dozvola
  • Radni odnos na određeno vreme za rad na poslovima kod novoosnovanog poslodavca
  • Radni odnos sa nezaposlenim kome do ispunjenja jednog od uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju nedostaje do pet godina, najduže do ispunjenja uslova, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Produženje ugovora o radu na određeno vreme aneksom ugovora o radu
 • Zaštita zaposlene na određeno vreme od prestanka radnog odnosa za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta
 • Godišnji odmor i radni odnos na određeno vreme
 • Radni odnos na određeno vreme postaje radni odnos na neodređeno vreme u slučaju prekoračenja roka na koji je zasnovan

Rad na određeno vreme shodno posebnim zakonima

 • Zakon o državnim službenicima
 • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o Vojsci Srbije
 • Zakon o spoljnim poslovima
 • Zakon o Pravosudnoj akademiji
 • Zakon o učeničkom i studentskom standardu
 • Zakon o visokom obrazovanju
 • Zakon o sportu

UPUĆIVANJE ZAPOSLENOG NA PLAĆENO ODSUSTVO ZBOG PREKIDA RADA, ODNOSNO SMANJENJA OBIMA RADA DO KOGA JE DOŠLO BEZ KRIVICE ZAPOSLENOG – “PRINUDNI ODMOR”

 • Uslovi za upućivanje zaposlenog na “prinudni odmor”
 • Dužina “prinudnog odmora”
 • Odluka o upućivanju zaposlenog na plaćeno odsustvo (“prinudni odmor”)
 • Donošenje Rešenja o upućivanju zaposlenog na plaćeno odsustvo (“prinudni odmor”)
 • Naknada zarade za vreme “prinudnog odmora”
 • Povratak na rad po isteku “prinudnog odmora”
 • Mogućnost otkaza ugovora o radu zaposlenom za vreme “prinudnog odmora”
 • Prilog 1: Odluka o upućivanju na plaćeno odsustvo (“prinudni odmor”)
 • Prilog 2: Rešenje o upućivanju na plaćeno odsustvo (“prinudni odmor”) do 45 radnih dana
 • Prilog 3: Rešenje o upućivanju na plaćeno odsustvo (“prinudni odmor”) preko 45 radnih dana
 • Prilog 4: Zahtev za dobijanje saglasnosti za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsustvo duže od 45 radnih dana

ZAJAM ZA NABAVKU ZIMNICE, OGREVA I UDŽBENIKA

 • Uslovi za odobravanje zajma
 • Uređivanje zajma opštim aktom, ugovorom o radu ili odlukom
 • Primer uređivanja zajma opštim aktom poslodavca, odnosno ugovorom o radu
 • Odluka o odobravanju zajma
 • Odobravanje zajma
 • Ugovor o zajmu
 • Otplata zajma obustavljanjem od zarade
 • Poreski tretman isplate i obustave rate zajma
 • Otpis zajma, odnosno oproštaj duga

RAČUNOVODSTVENE ISPRAVE KAO OSNOV ZA KNJIŽENJE U POSLOVNIM KNJIGAMA (kretanje, kontrola, čuvanje i uništavanje računovodstvenih isprava)

 • Poslovne promene i računovodstvene isprave
 • Vrste računovodstvenih isprava
 • Formalni izgled računovodstvene isprave
 • Sastavljanje i kontrola računovodstvenih isprava
 • Čuvanje i uništavanje računovodstvenih isprava

SPISAK VAŽEĆIH KOLEKTIVNIH UGOVORA (POSEBNIH I POJEDINAČNIH) KOJI SU OBJAVLJENI U SLUŽBENIM GLASILIMA

 • Posebni kolektivni ugovori zaključeni za teritoriju Republike Srbije i APV
 • Posebni kolektivni ugovori zaključeni na nivou gradova i opština
 • Kolektivni ugovori (pojedinačni) zaključeni kod poslodavca

ŠKOLSKI KALENDARI ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U SRBIJI I AP VOJVODINI ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU