Informator broj 21/2017 od 07.09.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Udaljenje zaposlenog sa rada
 • Porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege (novorođenog) deteta – ostvarivanje prava zaposlenih na odsustvo i na naknadu zarade
 • Odsustva sa rada radi posebne nege deteta ili druge osobe i odsustvo sa rada dok dete ne navrši tri godine života, shodno Zakonu o radu

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

​IZMENE I DOPUNE UREDBE O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU I OBJAŠNJENJE PORESKE UPRAVE

UDALJENJE ZAPOSLENOG SA RADA

 • Udaljenje zaposlenog sa rada po Zakonu o radu
  • Privremeno udaljenje zaposlenog sa rada (suspenzija)
  • Obavezno udaljenje zaposlenog sa rada
  • Dužina kazne zatvora i posledice vezane za radni odnos zaposlenog
  • Prava zaposlenog za vreme udaljenja sa rada
 • Udaljenje sa rada po posebnim zakonima
 • Udaljenje sa rada u posebnim kolektivnim ugovorima

OBAVEZA POSLODAVCA I PORESKI TRETMAN DAVANJA SREDSTAVA ZA PREVENTIVNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU SVOJIH ZAPOSLENIH NA RADNOM MESTU

 • Propisi koji se primenjuju u oblasti društvene brige za zdravlje na nivou poslodavca i preventivne zdravstvene zaštite
 • Društvena briga za zdravlje u skladu sa Zakonom o radu
 • Društvena briga za zdravlje na nivou poslodavca u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti

PORODILJSKO ODSUSTVO I ODSUSTVO SA RADA RADI NEGE (NOVOROÐENOG) DETETA – OSTVARIVANJE PRAVA ZAPOSLENIH NA ODSUSTVO I NA NAKNADU ZARADE

 • Ostvarivanje prava na porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege novorođenog deteta, zaštita materinstva, kao i posebna zaštita od otkaza ugovora o radu za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, u skladu sa Zakonom o radu
  • Pravo na odsustvo sa rada po osnovu trudnoće i porođaja – “porodiljsko odsustvo”
  • Pravo na odsustvo sa rada radi nege novorođenog deteta/dece
  • Pravo zaposlene žene na pauzu ili skraćeno radno vreme radi dojenja deteta, ako se vrati na rad pre isteka godinu dana od rođenja deteta
  • Modeli Rešenja kojima poslodavac utvrđuje prava iz čl. 94. i 93a Zakona o radu
  • Zaštita od otkaza ugovora o radu
  • Zaštita materinstva utvrđena posebnim kolektivnim ugovorima
 • Ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege novorođenog deteta, u skladu sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom
  • Način ostvarivanja prava na naknadu zarade
  • Način utvrđivanja iznosa naknade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege novorođenog deteta
  • Obračun poreza i doprinosa na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, popunjavanje obrasca NZ-1, poreske prijave (Obrasca PPP-PD) i knjiženje
 • Mogućnost isplate naknade zarade zaposlenim porodiljama na teret poslodavca iznad iznosa koji se može refundirati od strane države

ODSUSTVA SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA ILI DRUGE OSOBE I ODSUSTVO SA RADA DOK DETE NE NAVRŠI TRI GODINE ŽIVOTA, SHODNO ZAKONU O RADU

 • Odsustvo sa rada radi posebne nege deteta zbog teškog stepena psihofizičke ometenosti
 • Pravo na odsustvo sa rada usvojilaca, hranitelja ili staratelja radi nege deteta mlađeg od pet godina života
 • Pravo na rad sa nepunim radnim vremenom zbog nege deteta ili druge osobe oštećene cerebralnom paralizom, dečjom paralizom, nekom vrstom plegije, distrofije i ostalim teškim bolestima
 • Pravo na odsustvo sa rada do tri godine života zdravog deteta
 • Zabrana otkaza
 • Naknada zarade za vreme posebne nege deteta
 • Službena mišljenja ministarstva nadležnog za poslove rada u vezi sa temom ovog poglavlja

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Ministarstvo finansija
 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja