Informator broj 23/2016 od 26.09.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Način vođenja evidencije o zaradama zaposlenih i obaveza njenog trajnog čuvanja
 • Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun zarade, odnosno naknade zarade, kao i da vodi mesečnu evidenciju zarada i naknada zarada
 • Kamata za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode
 • Uslovi za ostvarivanje prava na penziju i ponovno radno angažovanje

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRAVA I PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER  ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Prava i poreski tretman za isplate naknada troškova i drugih primanja zaposlenima
 • Visina naknada zarada i utvrđivanje osnova za njihov obračun

REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE PO ZAKONU O STANOVANJU POD 30. SEPTEMBROM 2016. GODINE (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994.)

TROMESEČNO IZVEŠTAVANJE O IZVRŠENJU BUDŽETA I IZVEŠTAVANJE O IZVRŠENJU FINANSIJSKIH PLANOVA ZA PERIOD JANUAR – SEPTEMBAR 2016. GODINE

PRINUDNA NAPLATA SA RAČUNA KLIJENTA

 • Uvodne napomene
 • Način sprovođenja prinudne naplate
 • Potvrde i ostali podaci o prinudnoj naplati koje NBS izdaje na zahtev stranaka

SADRŽINA I NAČIN VOĐENJA REGISTRA MENICA I OVLAŠĆENJA

NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE O ZARADAMA ZAPOSLENIH I OBAVEZA NJENOG TRAJNOG ČUVANJA (u skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti rada)

OBAVEZA POSLODAVCA DA ZAPOSLENOM DOSTAVI OBRAČUN ZARADE, ODNOSNO NAKNADE ZARADE, KAO I DA VODI MESEČNU EVIDENCIJU ZARADA I NAKNADA ZARADA (shodno Zakonu o radu)

 • Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun zarade, odnosno naknade zarade
 • Sadržina obračuna zarade, odnosno naknade zarade
 • Dostavljanje obračuna zarade, odnosno naknade zarade
 • Osporavanje zakonitosti obračuna
 • Postupak prinudnog izvršenja koji pokreće zaposleni radi naplate neisplaćene zarade, odnosno naknade zarade, a na osnovu obračuna kao izvršne isprave
 • Obaveza vođenja mesečne evidencije zarade i naknade zarade

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

 • Stope i metod obračuna kamate (obračunski period, redosled namirenja)
 • Pregled kamatnih stopa i dnevni koeficijenti (kamatne stope od 1.01.2003. godine; visina kamate od 1.01.1997. do 31.12.2012. godine)
 • Koeficijenti prema broju dana kašnjenja za izračunavanje kamate za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode

REGISTAR ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU – JOŠ UVEK KOD UPRAVE ZA TREZOR

 • Prvobitno uspostavljanje Registra zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru, odnosno kod korisnika javnih sredstava
 • Preuzimanje Registra od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave

USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PENZIJU I PONOVNO RADNO ANGAŽOVANJE

 • Prestanak osiguranja kao uslov za ostvarivanje prava na penziju
 • Ponovno sticanje svojstva osiguranika korisnika penzije po osnovu različitih oblika rada
 • Obračun poreza i doprinosa na zarade korisnika starosne i prevremene starosne penzije koji zasnuju radni odnos
 • Ponovno određivanje visine penzije na osnovu naknadnog osiguranja

PITANJA I ODGOVORI