Informator broj 24/08 od 07.11.2008.

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Odluka o proširenom dejstvu Opšteg kolektivnog ugovora

 • Opšti kolektivni ugovor
 • Prošireno dejstvo Opšteg kolektivnog ugovora
 • Izuzimanje od proširenog dejstva Opšteg kolektivnog ugovora
  • Podnošenje zahteva
 • Zaključne napomene
  • Obrazac Zahteva za izuzimanje od primene odredaba OKU koje se odnose na zarade i naknade zarada

Usvojen je Zakon o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

 • Uvodne napomene
 • Uslovi za ostvarivanje prava na otpis kamate
 • Postupak ostvarivanja prava na otpis kamate
 • Obim otpisa obračunate a neplaćene kamate

Usvojen je Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje

 • Uvodne napomene
 • Osnovna rešenja koja sadrži Zakon
  • Pokretanje postupka za utvrđivanje mirovanja i otpis duga po osnovu doprinosa
  • Rešenje o mirovanju duga po osnovu doprinosa
  • Način otpisa, odnosno način naplate duga po osnovu doprinosa za slučaj kada obvezniku doprinosa prestane svojstvo obveznika, odnosno kada osiguraniku prestane svojstvo osiguranika u periodu mirovanja duga
  • Pravo na overu zdravstvene knjižice u periodu mirovanja duga

Promene odredbi u uredbama kojim se uređuje privatizacija

Platni promet preko računa kod banke i uslovi i način otvaranja, vođenja i gašenja računa kod banke

 • Zakonska regulativa
 • Uslovi i način otvaranja, vođenja i gašenja računa kod banke, koje je propisala Narodna banka Srbije

Praćenje likvidnosti pravnih lica i pokretanje stečajnog postupka

 • Poslovi i nadležnosti Narodne banke Srbije
 • Pokretanje stečajnog postupka

Popis imovine i obaveza na kraju godine

 • Propisi, rokovi, predmet, organizacija i priprema popisa
 • Način popisa pojedinih vrsta imovine i obaveza
 • Izveštaj o izvršenom popisu i postupak po izveštaju
 • Obaveza obračuna i uplate akcize i poreza na dodatu vrednost na manjkove i rashode
 • Utvrđivanje i knjiženje manjkova, rashoda i viškova sa praktičnim primerima
 • Specifičnosti popisa kod preduzetnika
 • Popis kod korisnika budžetskih sredstava i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

Obračun amortizacije za 2008. godinu

 • Uvodne napomene
 • Sredstva koja podležu obračunu amortizacije
 • Osnovica za obračun amortizacije
 • Procenjivanje korisnog veka upotrebe i utvrđivanje stopa amortizacije
 • Metode obračuna amortizacije
 • Primer obračuna amortizacije i knjiženje amortizacije
 • Obračun amortizacije za poreske svrhe

Službena mišljenja – Primena Zakona o računovodstvu i reviziji