Informator broj 24/2012 od 14.11.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Vlada Republike Srbije utvrdila je isplatioce zarada (pravna lica) na koje se ne odnose odredbe čl. 3. i 4. Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru
 • Praznici u decembru 2012. godine i januaru 2013. godine
 • Pravo i poreski tretman poklona povodom Nove godine i Božića
 • Utvrđen je Predlog Zakona o zateznoj kamati

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA DRUGOJ, TREĆOJ I ČETVRTOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2012. GODINI

VLADA REPUBLIKE SRBIJE UTVRDILA JE ISPLATIOCE ZARADA (PRAVNA LICA) NA KOJE SE NE ODNOSE ODREDBE ČL. 3. I 4. ZAKONA O UTVRĐIVANJU MAKSIMALNE ZARADE U JAVNOM SEKTORU

PRAZNICI U DECEMBRU 2012. GODINE I JANUARU 2013. GODINE

 • Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada u dane praznika
 • Obračun naknade zarade za dane praznika
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika
 • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnom sektoru
 • Naknada plate za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika za državne službenike i nameštenike
 • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave

PRAVO I PORESKI TRETMAN POKLONA POVODOM NOVE GODINE I BOŽIĆA

 • Pokloni deci zaposlenih za Novu godinu i Božić iz sredstava poslodavca u novcu i/ili robi
 • Pokloni zaposlenima iz sredstava poslodavca
 • Pokloni licima koja nisu u radnom odnosu kod darodavca iz sredstava darodavca
 • Davanje poklona u robi i/ili novcu iz sredstava formiranih od sindikalne članarine je u potpunosti oslobođeno poreza na dohodak građana
 • Isplate iz sredstava humanitarnih, socijalnih i drugih organizacija pravnih i fizičkih lica deci bez roditelja, deci ratnih vojnih invalida i sl.
 • Poreski aspekt plaćanja propratnih događaja povodom Nove godine i Božića

RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE REZERVISANJA, POTENCIJALNIH OBAVEZA I POTENCIJALNE IMOVINE U SKLADU SA MRS 37

UTVRĐIVANJE OSNOVICE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA METODOM UNAKRSNE PROCENE

 • Pravni osnov za utvrđivanje osnovice poreza na dohodak građana metodom unakrsne procene
 • Prihodi koji podležu oporezivanju porezom na dohodak građana
 • Kada se koristi metoda unakrsne procene poreske osnovice?
 • Kome se utvrđuje poreska osnovica metodom unakrsne procene?
 • Šta čini poresku osnovicu?
 • Kako se utvrđuje poreska osnovica?
 • Vrednost neto imovine za svrhu unakrsne procene
 • Kada se utvrđuje poreska osnovica?
 • Oporezivanje neprijavljenog prihoda

JAVNO PREDUZEĆE PRIMENJUJE PROPISE O JAVNIM NABAVKAMA BEZ OBZIRA NA IZVOR FINANSIRANJA NABAVKE

PREGLED NEKIH OD PREDLOGA ZAKONA KOJE ĆE U NAREDNOM PERIODU RAZMATRATI NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE

UTVRĐEN JE PREDLOG ZAKONA O ZATEZNOJ KAMATI

UTVRĐEN JE PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

VLADA RS JE USVOJILA PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU I UPUTILA GA NARODNOJ SKUPŠTINI NA RAZMATRANJE I USVAJANJE

 SLUŽBENA MIŠLJENJA