Informator broj 24/2016 od 13.10.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Donete su dopune Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. i 2016. godinu
 • Zatezna kamata
 • Prava sindikalnih predstavnika
 • Ostvarivanje zdravstvene zaštite osiguranih lica u privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE, ČIJA PRIMENA POČINJE 1.01.2017. GODINE

DONETE SU DOPUNE ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

DONETA SU DVA PRAVILNIKA KOJIMA SE PROPISUJU ODREĐENE  OBAVEZE PORESKE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

 • Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja i sadržini obaveštenja Poreske uprave o otpočinjanju, odnosno okončanju poreske kontrole
 • Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka Poreskoj upravi od strane jedinice lokalne samouprave

ZATEZNA KAMATA

 • Obračun zatezne kamate za iznos duga u dinarima
  • Način obračuna zatezne kamate
  • Redosled namirenja prilikom uplate dužnika
  • Obračun kamate po prostom interesnom računu (za obračune gde je početak docnje od 3.03.2001. godine)
  • Obračun kamate po konformnom metodu (koristi se samo za obračune gde je početak docnje do 3.03.2001. godine)
  • Primer obračuna zatezne kamate za dugovanje u dinarima
 • Obračun zatezne kamate za iznos duga u stranoj valuti
  • Primer obračuna zatezne kamate za dugovanje u stranoj valuti
 • Prilog 1: Pregled stopa zateznih kamata za dug koji glasi na dinare (od 1.01.1995. godine)
 • Prilog 2: Stope zateznih kamata za dug u stranoj valuti (17 zemalja)

PRAVA SINDIKALNIH PREDSTAVNIKA

 • Pravni okvir
 • Pojam sindikalnog predstavnika
 • Prava sindikalnih predstavnika na mirovanje radnog odnosa
 • Pravo na plaćeno odsustvo radi obavljanja sindikalne funkcije
 • Pravo na plaćeno odsustvo radi učestvovanja u pregovorima za zaključenje kolektivnog ugovora i plaćeno odsustvo radi zastupanja zaposlenog u radnom sporu sa poslodavcem
 • Pravo na odsustvovanje sindikalnog predstavnika sa rada po drugim osnovima
 • Visina naknade za vreme plaćenog odsustva sindikalnog predstavnika
 • Pravo na uvećanu platu za ovlašćenog predstavnika sindikata
 • Pravo na godišnji odmor i obračun naknade zarade predstavniku sindikata za vreme korišćenja godišnjeg odmora
 • Zaštita sindikalnih predstavnika

PRAVNA PRAVILA ZA SPROVOĐENJE OKVIRNOG SPORAZUMA KAO POSEBNOG OBLIKA POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 • Poseban oblik postupka javne nabavke – okvirni sporazum
 • Zaključenje ugovora o javnoj nabavci na osnovu okvirnog sporazuma
 • Ponovno otvaranje konkurencije među dobavljačima – uslovi za primenu elektronske licitacije
 • Mogućnost naručioca da objavi prethodno obaveštenje o nameri ukoliko zaključuje okvirni sporazum i obaveza objavljivanja obaveštenja o zaključenom okvirnom sporazumu
 • Poništenje ugovora o javnoj nabavci kao pravna posledica neispunjavanja uslova iz okvirnog sporazuma
 • Uprava za javne nabavke donela je Uputstvo o načinu zaključivanja okvirnih sporazuma

RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE POVLAČENJA POSTROJENJA I OPREME IZ UPOTREBE, OTUĐENJA I ISKNJIŽAVANJA

 • Povlačenje sredstava iz aktivne upotrebe
 • Rashodovanje sredstava i njihovo isknjižavanje
 • Otuđenje stalnih sredstava koja nisu klasifikovana prema MSFI 5 kao sredstava koja se drže za prodaju

RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE STALNE IMOVINE KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU

 • Uvodne napomene
 • Priznavanje i odmeravanje stalnih sredstava koja se drže za prodaju

OSTVARIVANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OSIGURANIH LICA U PRIVATNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I PRIVATNOJ PRAKSI NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

 • Propisi koji uređuju pitanje ostvarivanja zdravstvene zaštite u privatnim zdravstvenim ustanovama na teret RFZO
 • Vrste zdravstvenih usluga/zdravstvene zaštite koja se može ostvariti u privatnim zdravstvenim ustanovama na teret RFZO
  • Hitna medicinska pomoć
  • Lečenje neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja
  • Operacija katarakte
  • Lečenje hiperbaričnom oksigenacijom
  • Zdravstvena usluga hemodijalize
  • Zakazivanje specijalističko-konsultativnih pregleda i korišćenje zdravstvene zaštite u privatnim zdravstvenim ustanovama
  • Na koji način se ostvaruje pravo na specijalističko-konsultativne preglede u privatnim zdravstvenim ustanovama – Obrazac REF1 – Zahtev za refundaciju troškova pruženih zdravstvenih usluga
  • Lečenje žena u toku trudnoće, odnosno pravo na refundaciju troškova lečenja u toku trudnoće ako je žena zdravstvenu uslugu ostvarila u privatnoj zdravstvenoj ustanovi
  • Farmaceutska zdravstvena zaštita u apotekama

PITANJA I ODGOVORI

SLUŽBENA MIŠLJENJA