Informator broj 25/05 od 23.12.2005.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Ekonomska politika u 2006. godini
 • Odluka o obavezi davalaca lizinga da drže sredstva rezerve
 • Izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom u primeni od 1. januara 2006. godine

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

 • Podaci o prosečnim zaradama (platama) za novembar 2005. godine
 • Podaci o prosečnim mesečnim zaradama po zaposlenom bez poreza i doprinosa u RS za novembar 2005. godine
 • Najviša mesečna osnovica doprinosa
 • Podaci za obračun otkupne cene stana po Zakonu o stanovanju
 • Podaci o potrošačkoj korpi u RS u 2005. godini
 • Indeksi cena na malo i troškova života u SCG za novembar 2005. godine
 • Zatezna kamata za novembar 2005. godine
 • Eskontna stopa, kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i zatezna kamata
 • Zaključak Vlade RS o osnovicama za obračun i isplatu plata predsednika i potpredsednika Vlade, ministara, postavljenih lica i zaposlenih u službama Vlade, ministarstvima i posebnim organizacijama
 • Zaključak Vlade RS o osnovicama za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
 • Zaključak Vlade RS o osnovicama za obračun i isplatu plata zaposlenih u stručnim službama organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

Ekonomska politika u 2006. godini

Zarade u javnim preduzećima čiji je osnivač lokalna samouprava, odnosno autonomna pokrajina

Obaveštenje za budžetske korisnike u vezi sa popisom i obračunom amortizacije i revalorizacije

Odluka o obavezi davalaca lizinga da drže sredstva rezerve

Izmena Odluke o načinu sprovođenja prinudne naplate s računa klijenta

Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara od 1. januara 2006. godine

Izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom u primeni od 1. januara 2006. godine

Osiguranici iz člana 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju

Računovodstveno obuhvatanje kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule

Preduzetnici odlučuju o svom statusu i ekonomskom položaju

Službena mišljenja Ministarstva finansija RS