Informator broj 25/2016 od 25.10.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. novembra 2016. godine
 • Krajnji rok za zamenu zdravstvene knjižice zdravstvenom karticom je 31.12.2016. godine
 • 11. novembar – Dan primirja u Prvom svetskom ratu, praznuje se neradno
 • Nezakonit otkaz i poreski tretman naknade štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRAVA I PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER  ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Prava i poreski tretman za isplate naknada troškova i drugih primanja zaposlenima
 • Visina naknada zarada i utvrđivanje osnova za njihov obračun

IZNOSI USKLAĐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. NOVEMBRA 2016. GODINE

 • Najniža mesečna osnovica doprinosa
  • Pregled najnižih osnovica u 2016. godini (po periodima)
 • Najviša mesečna osnovica doprinosa
  • Pregled najviših osnovica u 2016. godini
 • Osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje
  • Osnovice osiguranja na koje se obračunava i plaća doprinos za PIO za lica uključena u obavezno osiguranje (tzv. dobrovoljno osiguranje)
  • Osnovica doprinosa na koju se obračunava i plaća doprinos za obavezno  zdravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno zdravstveno osiguranje

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1. NOVEMBRA 2016. GODINE

 • Obrasci za preračun neto na bruto zarade ili dela zarade pri isplatama od 1.11.2016. za odgovarajući mesec
 • Obrasci za preračun neto na bruto zarade penzionisanih lica koja su zasnovala radni odnos, pri isplatama od 1.11.2016.
 • Obrasci za preračun neto na bruto lične zarade preduzetnika, pri isplatama od 1.11.2016. godine
 • Obrasci za preračun neto na bruto zarada zaposlenih koji su upućeni na rad u inostranstvo – ako nisu obavezno osigurani po propisima te zemlje, pri isplatama od 1.11.2016.

UTICAJ NOVOUSKLAĐENE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE  DOPRINOSA NA OBRAČUN MINIMALNE BRUTO ZARADE

PROPISI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA DRUGOJ  SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2016. GODINI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
 • Autentično tumačenje odredbe člana 6. Zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika železara Smederevo d.o.o. Smederevo (“Službeni glasnik RS”, broj 15/16)

KRAJNJI ROK ZA ZAMENU ZDRAVSTVENE KNJIŽICE ZDRAVSTVENOM KARTICOM JE 31. DECEMBAR 2016. GODINE

 • Postupak zamene zdravstvenih knjižica karticama zdravstvenog osiguranja, koji vrši poslodavac (pravno lice)
  • Podnošenje Zahteva za zamenu zdravstvene knjižice zdravstvenom karticom
  • Trošak izdavanja kartice zdravstvenog osiguranja
  • Poreski tretman troška izdavanja kartice zdravstvenog osiguranja
  • Besplatne personalizovane zdravstvene kartice
  • Ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja od podnošenja Zahteva za izdavanje/zamenu zdravstvene kartice do preuzimanja nove zdravstvene kartice
  • Preuzimanje kartice zdravstvenog osiguranja
 • Postupak zamene zdravstvenih knjižica karticama zdravstvenog osiguranja, koji vrši osiguranik (fizičko lice)
 • Način provere validnosti kartice zdravstvenog osiguranja
 • Mogućnost podnošenja zahteva za zamenu zdravstvene knjižice na Portalu eUprave najkasnije od sredine novembra 2016. godine za fizička lica
 • Prilog: Zahtev za zamenu zdravstvene knjižice zdravstvenom karticom

 11. NOVEMBAR – DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU, PRAZNUJE SE NERADNO

 • Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada u dane praznika i pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dan praznika, shodno Zakonu o radu
  • Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada u dane praznika
  • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dan praznika
 • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnom sektoru
 • Naknada plate za vreme odustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika za državne službenike i nameštenike
 • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne  samouprave za vreme odsustvovanja sa rada i za rad na dan praznika

MIŠLJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA O PORESKOM TRETMANU  NAKNADE ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR U SLUČAJU PRESTANKA RADNOG ODNOSA

NEZAKONIT OTKAZ I PORESKI TRETMAN NAKNADE ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA

 • Nezakonit prestanak radnog odnosa zbog nedostatka pravnog osnova
  • Pravo zaposlenog u slučaju da zahteva da se vrati na rad
   • Utvrđivanje visine naknade štete
   • Isplata izgubljene zarade
   • Obaveza poslodavca u slučaju vraćanja zaposlenog na rad
  • Prava zaposlenog u slučaju da zaposleni ne želi da se vrati na rad
   • Utvrđivanje visine naknade štete
  • Prava zaposlenog u slučaju kada poslodavac zahteva da se zaposleni ne vrati na rad
 • Pravne posledice u slučaju kada poslodavac pre donošenja rešenja o otkazu nije sproveo zakonski postupak
 • Poreski tretman naknade štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa
  • Poreski tretman naknade štete zbog izgubljene zarade kada se zaposleni vraća na rad kod poslodavca
   • Popunjavanje poreske prijave – Obrazac PPP-PD
  • Poreski tretman naknade štete kada se zaposleni ne vraća na rad
 • Poreski tretman naknade štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa po vansudskom poravnanju
  • Poreski tretman naknade štete zbog izgubljene zarade koja je predmet vansudskog poravnanja kada se zaposleni vraća na rad kod poslodavca
   • Popunjavanje Obrasca PPP-PD kod isplate naknade štete za izgubljenu zaradu koja je predmet vansudskog poravnanja
  • Poreski tretman naknade štete koja je predmet vansudskog poravnanja kada se zaposleni ne vraća na rad

JAVNE NABAVKE KOJE SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA DONACIJA

AKTI KOJE DONOSE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA POTREBE UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU ZA 2017. GODINU

 • Akti koje su jedinice lokalne samouprave dužne da donesu
  • Odluka o stopama poreza na imovinu
  • Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone
  • Odluka o prosečnim cenama odgovarajućih nepokretnosti u zonama
   • Posledice neobjavljivanja akta o prosečnim cenama odgovarajućih nepokretnosti
  • Odluka o koeficijentima za nepokretnosti u zonama
  • Prosečne cene odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za tekuću godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni
 • Akt koji jedinica lokalne samouprave može (a ne mora) da donese

RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE KURSNIH RAZLIKA I EFEKATA UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE

 • Računovodstveno obuhvatanje kursnih razlika koje nastaju iz poslovnih promena u stranoj valuti
  • Primeri priznavanja kursnih razlika
 • Računovodstveno obuhvatanje efekata ugovorene valutne klauzule
  • Primer računovodstvenog obuhvatanja efekata ugovorene valutne klauzule

PRAVO NA STAROSNU I PREVREMENU STAROSNU PENZIJU U SLUČAJU  SPORAZUMNOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA I UZIMANJA  STIMULATIVNE NAKNADE ZAPOSLENIH U EPS-u, SHODNO ODLUCI JP EPS

 • Sadržina Odluke JP EPS-a
  • Ko ima pravo na stimulativnu naknadu?
  • Osnovica za utvrđivanje stimulativne naknade
  • Visina stimulativne naknade
 • Ispunjenost uslova za sticanje prava na starosnu ili prevremenu starosnu penziju zaposlenih u skladu sa Zakonom, u cilju sporazumnog prestanka radnog odnosa uz stimulativnu naknadu prema Odluci JP EPS-a
  • Uslovi za starosnu penziju u 2016. godini
  • Uslovi za prevremenu starosnu penziju u 2016. godini
  • Uslovi za starosnu penziju u 2016. godini po osnovu snižavanja starosne granice za osiguranike koji rade na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem
  • Prilog: Prečišćen tekst Odluke JP EPS-a

PITANJA I ODGOVORI

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

 • Primena Zakona o radu
 • Primena Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu