Informator broj 25/2019 od 25.11.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Pojam i dužina punog, nepunog i skraćenog radnog vremena
 • Potraživanja zaposlenih u slučaju stečaja shodno Zakonu o radu i Zakonu o stečaju
 • Uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju i prevremenu starosnu penziju za lica koja su, pored Srbije, radila u nekoj od država koje su bile u sastavu Jugoslavije (bivša SFRJ) i uslovi za sticanje prava u 2019. i 2020. godini

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA PETOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2019. GODINI, PREGLED MEMORANDUMA, SPORAZUMA I PROTOKOLA KOJA SU USVOJILA NADLEŽNA MINISTARSTVA I OBAVEŠTENJA O STUPANJU NA SNAGU POJEDINIH MEĐUNARODNIH PROPISA

IV. PREDLOŽEN JE ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2020. GODINU

V. OSNOVICE ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE, ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, POČEV OD PLATE ZA NOVEMBAR 2019. GODINE

VI. TABELARNI PREGLED OSNOVICA ZA OBRAČUN PLATA I NJIHOVOG  POVEĆANJA, POČEV OD PLATE ZA NOVEMBAR 2019. GODINE KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I PODSETNIK NA KRETANJA OSNOVICA OD APRILA 2014. GODINE

VII. POJAM I DUŽINA PUNOG, NEPUNOG I SKRAĆENOG RADNOG VREMENA

 • Pojam radnog vremena
 • Puno radno vreme i nepuno radno vreme
  • Puno radno vreme
  • Nepuno radno vreme
 • Skraćeno radno vreme
  • Uslovi koje treba da ispunjava zaposleni koji radi na poslovima sa posebnim uslovima rada
  • Dužina skraćenog radnog vremena
  • Skraćeno radno vreme i beneficirani staž
  • Prava zaposlenog koji radi skraćeno radno vreme
 • Prilog 1: Model Sporazuma o rasporedu radnog vremena
 • Prilog 2: Pregled mogućeg trajanja nedeljnog radnog vremena i prava iz radnog odnosa po tom osnovu

VIII. POTRAŽIVANJA ZAPOSLENIH U SLUČAJU STEČAJA SHODNO ZAKONU O RADU I ZAKONU O STEČAJU

 • Potraživanja iz stečajne mase po Zakonu o stečaju
 • Potraživanja iz sredstava Fonda solidarnosti po Zakonu o radu
  • Pravo na isplatu potraživanja iz sredstava Fonda solidarnosti
  • Vrste prava i periodi za koje se obezbeđuju sredstva iz Fonda solidarnosti
  • Postupak za ostvarivanje prava iz sredstava Fonda solidarnosti

IX. USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STAROSNU PENZIJU I PREVREMENU  STAROSNU PENZIJU ZA LICA KOJA SU, PORED SRBIJE, RADILA U NEKOJ OD DRŽAVA KOJE SU BILE U SASTAVU JUGOSLAVIJE (BIVŠA SFRJ) I USLOVI ZA STICANJE PRAVA U 2019. I 2020. GODINI

 • Bitne karakteristike sporazuma o socijalnom osiguranju sa stanovišta ostvarivanja prava na starosnu penziju
 • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju i prevremenu starosnu penziju u Srbiji i zemljama bivše SFRJ
 • Primeri za ostvarivanje prava na starosnu penziju na osnovu sporazuma o socijalnom osiguranju sa državama na teritoriji bivše SFRJ
 • Prilog 1: Uslovi za starosnu penziju po državama u 2019. i 2020. godini
 • Prilog 2: Zahtevi za ostvarivanje prava na starosnu i prevremenu starosnu penziju

X. SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • Ministarstvo finansija