Informator broj 26/2016 od 14.11.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

IZMENE I DOPUNE ODLUKE O SLUČAJEVIMA I USLOVIMA PLAĆANJA,  NAPLAĆIVANJA, UPLATA I ISPLATA U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU

 • Odredbe koje stupaju na snagu 18. novembra 2016. godine
 • Odredbe koje stupaju na snagu 1. januara 2017. godine

OSVRT NA NOVO MIŠLJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA I MINISTARSTVA RADA O KARAKTERU NOVČANE NAKNADE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR U SLUČAJU PRESTANKA RADNOG ODNOSA I OBRAČUN NAKNADE ŠTETE I POREZA I DOPRINOSA

 • Osvrt
 • Obračun novčane naknade za neiskorišćeni godišnji odmor i obračun poreza i doprinosa
  • Primer obračuna shodno mišljenju Ministarstva finansija
  • Primer obračuna koji, prema našem mišljenju, obezbeđuje jednako primanje naknade pre i posle datog mišljenja Ministarstva finansija

PREMA MIŠLJENJU MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE,  BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA SLUŽBENI PUT DUŽI OD 30 DANA U KONTINUITETU ILI DUŽI OD 90 DANA SA PREKIDIMA U TOKU KALENDARSKE GODINE SE NE SMATRA UPUĆIVANJEM NA RAD U INOSTRANSTVO

POKLONI POVODOM NOVE GODINE I BOŽIĆA I PORESKI TRETMAN OVIH DARIVANJA

 • Pokloni deci zaposlenih za Novu godinu i Božić iz sredstava poslodavca u novcu i/ili robi
  • Osnov za davanje poklona deci zaposlenih
  • Poreski tretman poklona koje poslodavac daje deci zaposlenih
  • Slučajevi i primeri kada pokloni deci zaposlenih poprimaju karakter zarade uz obavezu plaćanja poreza i doprinosa
  • Primer načina obračuna poreza i doprinosa u slučaju isplate poklona preko neoporezivog iznosa i popunjavanje Obrasca PPP-PD
 • Pokloni zaposlenima iz sredstava poslodavca
 • Pokloni licima koja nisu u radnom odnosu kod darodavca iz sredstava darodavca
 • Davanje poklona u robi i/ili novcu iz sredstava formiranih od sindikalne članarine je u potpunosti oslobođeno plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa za socijalno osiguranje
 • Isplate iz sredstava humanitarnih, socijalnih i drugih organizacija pravnih i fizičkih lica deci bez roditelja, deci ratnih vojnih invalida i sl.
 • Poreski aspekt plaćanja propratnih događaja povodom Nove godine i Božića
 • Prilog: Primer Odluke o dodeli novogodišnjih (i/ili) božićnih poklon paketića deci zaposlenih

DONETE SU UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA RAZVRSTAVANJE RADNIH MESTA NAMEŠTENIKA I SLUŽBENIKA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

 • Razvrstavanje radnih mesta nameštenika
 • Razvrstavanje radnih mesta službenika
 • Postupak razvrstavanja
 • Raspoređivanje službenika i zaključivanje ugovora o radu sa nameštenicima

AKT O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA

 • Pojam i pitanja koja se uređuju Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova
 • Donošenje i sadržaj Pravilnika, prema Zakonu o radu
  • Unutrašnja organizacija
  • Uslovi za zasnivanje radnog odnosa
   • Opšti uslovi
   • Posebni uslovi
  • Odgovornost poslodavca
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u javnim službama
 • Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u državnim organima
 • Akt o sistematizaciji radnih mesta u organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave
 • Prilog: model Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, shodno Zakonu o radu

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE PREDUZETNIKA U 2017. GODINI

 • Uslovi koje preduzetnik mora da ispuni da bi u 2017. godini plaćao paušalno porez
 • Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje u 2017. godini
 • Rok za podnošenje zahteva, sadržaj zahteva i rok za donošenje rešenja za paušalno oporezivanje u 2017. godini
 • Prestanak prava na paušalno oporezivanje u toku 2017. godine
  • Prestanak prava na paušalno oporezivanje u toku 2017. godine po rešenju poreskog organa
  • Prestanak prava na paušalno oporezivanje u toku 2017. godine ukoliko preduzetnik postane obveznik PDV-a
   • Prestanak prava na paušalno oporezivanje preduzetnicima koji se moraju evidentirati za PDV u toku 2017. godine
   • Prestanak prava na paušalno oporezivanje preduzetnicima koji se opredele za plaćanje PDV-a u 2017. godini

FISKALNE OBAVEZE KOD PRIMANJA I DAVANJA DONACIJA

 • Pojmovno određenje donacije
 • Fiskalne povlastice kod donacija u skladu sa Zakonom o donacijama
  • Uvoz robe i usluga koje su predmet donacije ili su nabavljene iz sredstava donacije
  • Oslobođenje od plaćanja carine, drugih uvoznih dažbina i taksi i PDV-a
  • Otuđenje ili upotreba u druge svrhe uvezene robe koja je predmet donacije
  • Korišćenje deviza primljenih po osnovu donacije
 • Poreski tretman donacija
  • Poreski tretman donacija sa stanovišta Zakona o PDV-u
  • Poreski tretman donacija u Republici Srbiji sa stanovišta poreza na dohodak građana
  • Poreski tretman donacija u Republici Srbiji sa stanovišta poreza na dobit pravnih lica
  • Poreski tretman donacija u Republici Srbiji sa stanovišta poreza na poklon

POSLOVI I RAD PRAVNIH I FIZIČKIH LICA U OBLASTI PRIVATNOG  OBEZBEĐENJA I USLOVI ZA NJIHOVO LICENCIRANJE
(detaljnije)

 • Poslovi privatnog obezbeđenja
 • Licence za vršenje poslova privatnog obezbeđenja
  • Vrste licenci i uslovi za njihovo izdavanje
  • Postupak i način izdavanja licence
   • Obuka za vršenje poslova privatnog obezbeđenja
   • Polaganje stručnog ispita
   • Izdavanje licence
    • Iznosi za plaćanje taksi (propisani Zakonom o republičkim administrativnim taksama)
 • Način vršenja poslova privatnog obezbeđenja
  • Poslovi fizičke zaštite
  • Poslovi obezbeđenja sa oružjem
  • Poslovi tehničke zaštite
  • Poslovi planiranja, projektovanja, tehničkog nadzora, montaže i održavanja sistema tehničke zaštite
  • Poslovi obezbeđenja transporta novca, vrednosnih i drugih pošiljki
  • Poslovi redarske službe
  • Kontrolni centar
  • Samozaštitna delatnost
 • Ovlašćenje službenika obezbeđenja
  • Kazne za prekršaj učinjene od strane službenika obezbeđenja
  • Kazne za prekršaje učinjene od strane lica koja koriste usluge privatnog obezbeđenja

PITANJA I ODGOVORI

 • Radni odnosi
 • Primena Zakona o porezu na dohodak građana
 • Primena Zakona o stanovanju
 • Primena Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Primena Zakona o javnom beležništvu

RADNI I NERADNI DANI U 2017. GODINI, SHODNO ZAKONU O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI

 • Državni praznici koji se praznuju neradno
 • Verski praznici – koji se obeležavaju neradno
 • Praznici koji se praznuju i obeležavaju radno
 • Verski praznici kada zaposleni imaju pravo da ne rade