Informator broj 26/2017 od 13.11.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Doneto je Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
 • Poreski i računovodstveni tretman bonusa po osnovu doprinosa u ostvarivanju postignutih rezultata i učešća u dobiti
 • Pokloni povodom Nove godine i Božića i poreski tretman ovih darivanja
 • Jubilarne nagrade – pravo na isplatu, normativno uređivanje, poreski tretman isplate i poreski aspekt plaćanja propratnih događaja povodom jubileja preduzeća

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA 8.11.2017. GODINE  NA DRUGOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2017. GODINI

 • Zakoni iz oblasti obrazovanja (izmene i dopune Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju)
 • Zakoni o potvrđivanju međunarodnih ugovora i konvencija
 • Primena Zakona o dualnom obrazovanju počinje od školske 2019/2020. godine

DOPUNA UREDBE O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU

 • Uredba o dopuni Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 98/17)
 • Inicijativa Advokatske komore Beograda za ocenu ustavnosti Dopuna uredbe

IZMENE PRAVILNIKA O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA – PORESKA UPRAVA

DONETO JE UPUTSTVO ZA PRIPREMU ODLUKE O BUDŽETU LOKALNE VLASTI ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

 • Programska struktura budžeta
 • Opšte napomene za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti
 • Osnovne ekonomske pretpostavke i smernice za pripremu predloga finansijskog plana budžetskog korisnika i odluke o budžetu lokalne vlasti sa srednjoročnim projekcijama i instrukcijama u vezi planiranja prihoda budžeta
 • Obim sredstava, odnosno limit rashoda i izdataka budžetskih korisnika za 2018. godinu
 • Dostavljanje odluke o budžetu lokalne vlasti

PORESKI I RAČUNOVODSTVENI TRETMAN BONUSA PO OSNOVU DOPRINOSA U OSTVARIVANJU POSTIGNUTIH REZULTATA I UČEŠĆA U DOBITI

POKLONI POVODOM NOVE GODINE I BOŽIĆA I PORESKI TRETMAN OVIH DARIVANJA

 • Pokloni deci zaposlenih za Novu godinu i Božić iz sredstava poslodavca u novcu i/ili robi
 • Pokloni zaposlenima iz sredstava poslodavca
 • Pokloni licima koja nisu u radnom odnosu kod darodavca iz sredstava darodavca
 • Pokloni deci lica koja su angažovana kod poslodavca po ugovorima
 • Davanje poklona u robi i/ili novcu iz sredstava formiranih od sindikalne članarine je u potpunosti oslobođeno plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa za socijalno osiguranje
 • Isplate iz sredstava humanitarnih, socijalnih i drugih organizacija pravnih i fizičkih lica deci bez roditelja, deci ratnih vojnih invalida i sl.
 • Poreski aspekt plaćanja propratnih događaja povodom Nove godine i Božića
 • Prilog 1: Primer Odluke o dodeli novogodišnjih (i/ili) božićnih poklon paketića deci zaposlenih
 • Prilog 2: Tabelarni pregled odredbi posebnih kolektivnih ugovora koji važe za teritoriju Republike Srbije, a kojima je regulisano pravo dece zaposlenih na poklon povodom Nove godina i/ili Božića

JUBILARNE NAGRADE – PRAVO NA ISPLATU, NORMATIVNO UREĐIVANJE, PORESKI TRETMAN ISPLATE I PORESKI ASPEKT PLAĆANJA  PROPRATNIH DOGAĐAJA POVODOM JUBILEJA PREDUZEĆA

 • Utvrđivanje prava na jubilarnu nagradu
 • Normativno uređivanje prava na isplatu jubilarne nagrade
  • Jubilarna nagrada povodom jubilarnih godina rada kod poslodavca – primer normativnog regulisanja –
  • Jubilarna nagrada povodom jubileja poslodavca – primer normativnog regulisanja –
  • Pravo na jubilarnu nagradu zaposlenog po više osnova – primer normativnog regulisanja –
 • Zastarelost potraživanja po osnovu neisplaćene jubilarne nagrade
 • Fiskalne obaveze
 • Poreski aspekt plaćanja propratnih događaja povodom jubileja preduzeća
 • Prilog: Pravo na jubilarnu nagradu prema posebnim kolektivnim ugovorima  zaključenim za teritoriju Republike Srbije i APV

MIRNO REŠAVANJE KOLEKTIVNIH I INDIVIDUALNIH RADNIH SPOROVA

 • Kolektivni radni spor
 • Individualni radni spor
 • Uslovi za izbor, brisanje iz registra miritelja i arbitara i njihovo izuzeće
 • Visina nagrade i naknade troškova miritelja i arbitara

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE PREDUZETNIKA U 2018. GODINI

 • Uslovi koje preduzetnik mora da ispuni da bi u 2018. godini plaćao paušalno porez
 • Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje u 2018. godini
 • Rok za podnošenje zahteva, sadržaj zahteva i rok za donošenje rešenja za paušalno oporezivanje u 2018. godini
 • Prestanak prava na paušalno oporezivanje u toku 2018. godine

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA

 • Primena Zakona o porezu na dohodak građana
 • Primena Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Primena Zakona o porezima na imovinu