Informator broj 27/2012 od 21.12.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA OSMOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2012. GODINI

NOVI ZAKON O ZATEZNOJ KAMATI
(detaljnije)

 • Način utvrđivanja i visina stopa zateznih kamata (za dinare i ostale valute)
  • Stopa zatezne kamate na iznos duga u dinarima
  • Stopa zatezne kamate na iznos duga u stranoj valuti
 • Obračun zatezne kamate
  • Kako se obračunava zatezna kamata od 25.12.2012. godine?
   • Primer obračuna zatezne kamate za dugovanje u dinarima
   • Primer obračuna zatezne kamate za dugovanje u stranoj valuti
 • Prilog 1: Pregled stopa zateznih kamata za dug koji glasi na dinare (od 3.03.2001.)
 • Prilog 1a: Dnevni koeficijenti (po prostom interesnom računu) u 2012. godini
 • Prilog 2: Stope zateznih kamata za dug u stranoj valuti – EUR, USD, CHF, GBP (od 2002. do 2012.)

PROMENA U OBRAČUNU KAMATE ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO  PLAĆENE JAVNE PRIHODE OD 1. JANUARA 2013. GODINE

 • Izmenjene odredbe članova 75. i 76. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji primenjuju se od 1. januara 2013. godine
 • Stope i obračun kamate od 1.01.2013. godine
  • Stope kamata
  • Nov metod obračuna kamate
 • Pregled kamatnih stopa i dnevni koeficijenti
  • Kamatne stope od 1.01.2003. godine
  • Visina kamate od 1.01.1997. godine do 31.12.2002. godine
 • Prilog: Koeficijenti prema broju dana kašnjenja za izračunavanje kamate za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode (po periodima od 2003. do 2013. – tabele br. 1 – 36)

USVOJEN JE ZAKON O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA

 • Razlozi za donošenje Zakona o mirovanju duga
 • Predmet Zakona o mirovanju duga
 • Značenja pojedinih izraza
 • Mirovanje glavnog poreskog duga i kamate
 • Otpis kamate i duga po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje
 • Plaćanje glavnog poreskog duga na rate
 • Posledice neizmirivanja obaveza
 • Otpis kamate u posebnim slučajevima
 • Otpis kamate i mirovanje glavnog poreskog duga po osnovu lokalnih poreza
 • Primer Odluke jedinice lokalne samouprave o mirovanju duga po osnovu lokalnih poreza i otpisu kamate

KARAKTERISTIKE NOVOG ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA

USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU
(detaljnije)

USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

 • Lica koja primaju penziju ili invalidninu isključivo od inostranog osiguranika
 • Lica koja se kao ugrožene kategorije stanovništva uključuju u obavezno zdravstveno osiguranje
 • Naknada za vreme sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće počev od 1.01.2014. ponovo 100% osnova za naknadu i na teret Fonda
 • Uređen je način i postupak stavljanja lekova na Listu lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Sprovođenje i realizacija postupka centralizovanih javnih nabavki

USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

ODREDBE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ  ADMINISTRACIJI KOJE SE PRIMENJUJU OD 1. JANUARA 2013. GODINE

 • Koje odredbe ZPPPA se primenjuju od 1.01.2013. godine i nešto detaljnije o njima
 • Koji organ je nadležan da, od 1.01.2013. godine, vodi prekršajne postupke u vezi sa povredom poreskih propisa i propisa kojima su uređeni izvorni javni prihodi jedinica lokalne samouprave?

DONET JE ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA

USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA

 


Uz ovaj broj časopisa “Informator” svim pretplatnicima poslate su dve knjige iz edicije “Propisi”
(usaglašene sa poslednjim izmenama iz “Sl. glasnika RS”, br. 119/12):

Zakon o zdravstvenom osiguranju i Zakon o zdravstvenoj zaštiti – prečišćeni tekstovi, i

Zakon o deviznom poslovanju – prečišćen tekst.