Informator broj 27/2020 od 03.12.2020.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Visina prava na naknadu zarade, odnosno plate zaposlenih za vreme karantina u kućnim uslovima (zdravih lica), kućne izolacije (obolelih lica) zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 i za vreme bolničkog lečenja od ove bolesti
 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o porezima na imovinu – prikaz usvojenih izmena i dopuna

Uz ovaj broj časopisa “Informator”, svim pretplatnicima šaljemo knjige:

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

  • Zaključak Vlade od 19. novembra 2020. godine koji se odnosi na tzv. Opciju 5 i Opciju 3
  • Zimski raspust za sve učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji Republike Srbije je od 21. decembra 2020. godine do 15. januara 2021. godine (kalendar)
  • Objavljen je podatak o prosečnoj zaradi o RS isplaćenoj za period X/19-IX/20 na osnovu koga mogu da se izračunaju podaci o najnižoj i najvišoj osnovici doprinosa u 2021. godini

II. ZAKONI KOJI JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA ČETVRTOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2020. GODINI I OBAVEŠTENJA O STUPANJU NA SNAGU POJEDINIH MEĐUNARODNIH PROPISA

  • Usvojeni zakoni
    • Izmene i dopune zakona
    • Zakoni o potvrđivanju međunarodnih garancija i sporazuma
  • Obaveštenja o stupanju na snagu pojedinih međunarodnih propisa donetih u prethodnom periodu

III. OBJAVLJENI SU ANEKS IV PKU ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI NA TERITORIJI RS I DOPUNE PKU ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ RS, AP I JLS /kojima je propisana obaveza isplate naknade zarade u visini od 100% osnova u vezi sa bolešću COVID-19/

IV. VISINA PRAVA NA NAKNADU ZARADE, ODNOSNO PLATE ZAPOSLENIH ZA VREME KARANTINA U KUĆNIM USLOVIMA (ZDRAVIH LICA), KUĆNE IZOLACIJE (OBOLELIH LICA) ZBOG POTVRĐENE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 I ZA VREME BOLNIČKOG LEČENJA OD OVE BOLESTI

V. PRAVO ZAPOSLENIH NA PRAZNOVANJE PRAZNIKA U DECEMBRU 2020. GODINE I JANUARU 2021. GODINE I OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA DANE PRAZNOVANJA  I UVEĆANE ZARADE ZA RAD U DANE PRAZNIKA

  • Pravo na naknadu zarade za dane praznika u kojima zaposleni ne radi
    • Pravo na naknadu zarade za vreme praznovanja “katoličkog Božića” – 25. decembra 2020. godine
    • Pravo na naknadu zarade za vreme praznovanja Nove godine
    • Pravo na naknadu zarade za vreme praznovanja “pravoslavnog Božića” – 7. januar 2021. godine
  • Obračun naknade zarade za dane novogodišnjih i božićnih praznika u decembru 2020. godine i u januaru 2021. godine
    • Visina naknade zarade za vreme praznovanja
    • Primeri obračuna naknade zarade za vreme praznovanja novogodišnjih i božićnih praznika
    • Obračun naknade zarade za dane praznika zaposlenima koji su po drugom osnovu odsutni sa rada
  • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika i način obračuna
    • Pravo na zaradu i uvećanje zarade za pripadnike katoličke veroispovesti koji rade na dan katoličkog Božića (25. decembra 2020. godine)
    • Pravo na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dan novogodišnjih praznika (1. i 2. januar) i na dan Božića (7. januar)
  • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnim preduzećima i javnim službama
  • Naknada plate za vreme odustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika za državne službenike i nameštenike
  • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave za vreme odsustvovanja sa rada i za rad na dan praznika
  • Prilog: Posebni kolektivni ugovori, sa iznosima uvećanja zarade za rad na dan praznika u višem iznosu nego što je propisano u Zakonu o radu

VI. FISKALNI TRETMAN ISPLATA ZAPOSLENIMA I ČLANOVIMA UPRAVE PO OSNOVU BONUSA I UČEŠĆA U DOBITI ZA 2020. GODINU

  • Fiskalni tretman isplate bonusa, tj. “trinaeste plate” zaposlenima (karakter zarade)
  • Fiskalni tretman isplate učešća u ostvarenoj dobiti zaposlenima (karakter drugih prihoda)
  • Fiskalni tretman isplate bonusa i učešća u ostvarenoj dobiti članovima uprave (karakter drugih prihoda)
  • Nemogućnost isplate bonusa za korisnike budžetskih sredstava
  • Isplate bonusa i “trinaeste plate” i isplate učešća u ostvarenoj dobiti zaposlenima u javnim preduzećima za 2020. godinu
  • Isplate bonusa, tj. “trinaeste plate” i isplate učešća u ostvarenoj dobiti za 2020. godinu kod korisnika fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja

VII. USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

  • Sadržina poresko-pravnog odnosa (član 10. ZPPPA)
  • Zakonski zastupnik, poslovođa preduzetnika i privremeni staralac zaostavštine (član 15. ZPPPA)
  • Ispunjenje poreske obaveze u slučaju likvidacije ili stečaja (član 20. ZPPPA)
  • Ispunjenje poreske obaveze u slučaju statusnih promena (član 21. ZPPPA)
  • Poreski identifikacioni broj (član 26. ZPPPA)
  • Mesto i vreme registracije (član 28. ZPPPA)
  • Obaveze organa i organizacija nadležnih za upis u registar (član 29. ZPPPA)
  • Dostavljanje poreskih akata (član 36. ZPPPA)
  • Oblici redovne naplate poreza (član 67. ZPPPA)
  • Dan plaćanja poreza (član 68. ZPPPA)
  • Odlaganje plaćanja dugovanog poreza (član 73. ZPPPA)
  • Mere u toku poreske kontrole (član 130. ZPPPA)
  • Vanbilansno poresko računovodstvo (član 163a ZPPPA)
  • Kaznene odredbe za poresku prevaru u vezi sa porezom na dodatu vrednost (član 173a ZPPPA)
  • Poreski prekršaji (član 178v ZPPPA)
  • Kaznene odredbe za posebne poreske prekršaje (član 179. ZPPPA)
  • Kaznene odredbe za poreske prekršaje poreskih posrednika i drugih poreskih dužnika (član 181. ZPPPA)

VIII. ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU – prikaz usvojenih izmena i dopuna –

Porez na imovinu u tzv. statici

  • Poreski obveznik
  • Stopa amortizacije
  • Određivanje zona
  • Prosečne cene 1m2 odgovarajućih nepokretnosti u zonama
  • Poreska osnovica za nepokretnosti obveznika koji ne vodi poslovne knjige kad u propisanom roku nisu objavljene prosečne cene
  • Akti koje donose jedinice lokalne samouprave
  • Razvrstavanje nepokretnosti u grupe
  • Osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige
  • Stope poreza na imovinu
  • Poreska oslobođenja
  • Poreski kredit
  • Utvrđivanje i naplata poreza na imovinu

IX. NAČIN VOĐENJA I SADRŽINA REGISTRA PRUŽALACA RAČUNOVODSTVENIH USLUGA

  • Uvodne napomene
  • Način vođenja i sadržina Registra
  • Upis podataka u registar
  • Javno objavljivanje podataka i dokumenata
  • Obaveštavanje Komore i izveštavanje Nacionalne komisije

X. IZDAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE RAČUNOVODSTVENIH USLUGA

  • Instrukcije za plaćanje na osnovu zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga

XI. USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STAROSNU PENZIJU I PREVREMENU  STAROSNU PENZIJU ZA LICA KOJA SU, PORED SRBIJE, RADILA U NEKOJ OD DRŽAVA KOJE SU BILE U SASTAVU JUGOSLAVIJE (BIVŠA SFRJ) I USLOVI ZA STICANJE PRAVA U 2020. I 2021. GODINI

  • Bitne karakteristike sporazuma o socijalnom osiguranju sa stanovišta ostvarivanja prava na starosnu penziju
    • Računanje tzv. “beneficiranog staža”
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju i prevremenu starosnu penziju u Srbiji i zemljama bivše SFRJ
    • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Srbiji
    • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Hrvatskoj
    • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Sloveniji
    • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Republici Srpskoj
    • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u BiH – Federaciji
    • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Crnoj Gori
    • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Makedoniji
  • Primeri za ostvarivanje prava na starosnu penziju na osnovu sporazuma o socijalnom osiguranju sa državama na teritoriji bivše SFRJ
    • U Srbiji i u Hrvatskoj – u 2020. i 2021. godini
    • U Srbiji i u BiH – Federaciji u 2020. i 2021. godini
    • U Srbiji i u Republici Srpskoj u 2020. i u 2021. godini
    • U Srbiji i u Makedoniji – u 2020. i u 2021. godini
    • U Srbiji i u Crnoj Gori – u 2020. i u 2021. godini
    • U Srbiji i u Sloveniji – u 2020. i u 2021. godini
    • U Srbiji i u Sloveniji i u Republici Srpskoj – u 2020. i u 2021. godini
    • U Srbiji i u BiH – Federaciji i Crnoj Gori – u 2020. i u 2021. godini
    • U Srbiji i u Makedoniji i Hrvatskoj – u 2020. i u 2021. godini
  • Prilog 1: Uslovi za starosnu penziju po državama u 2020. i 2021. godini

XII. EVIDENCIJA PROMETA U SKLADU SA ZAKONOM O TRGOVINI (obrasci KEP, PKR, PKR-1, KRI, KRI-1 i DPI)

  • Način vođenja Knjige evidencije
  • Novčane kazne za nevođenje, odnosno za nepotpuno i nepropisno vođenje Knjige evidencije

XIII. “MINULI RAD” – kroz pitanja i odgovore

XIV. SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA

  • Primena Zakona o porezu na dohodak građana
  • Primena PKU za državne organe