Informator broj 28/2016 od 25.11.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRAVA I PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

PROPISI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA TREĆOJ I ČETVRTOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2016. GODINI

ZNAČAJ NAJAVLJENOG ODLAGANJA PRIMENE ZAKONA O SISTEMU PLATA ZA VEĆINU ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU I OBAVEZE ORGANA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

(detaljnije)

 • Odlaganje primene Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
  • Pomera se rok za primenu Sistemskog zakona na 1. januar 2018. godine za zaposlene u jednom delu javnog sektora
  • Ranija primena Sistemskog zakona predviđena je samo za zaposlene u AP i JLS, i to od 1. februara 2017. godine
 • Zakon o zaposlenima u AP i JLS u primeni je od 1. decembra 2016. godine
  • Obaveze JLS vezane za činjenicu da javna preduzeća, fondovi i direkcije u JLS od 1.12.2016. godine nisu indirektni korisnici budžeta
  • Nakon 1. decembra 2016. godine nastavlja se primena starih propisa o platama sve do donošenja posebnog Zakona o platama zaposlenih u organima, organizacijama i službama AP i JLS
   • Zaposleni nakon 1. decembra 2016. godine zadržava zatečeni koeficijent za zvanje koje je imao po Zakonu o radnim odnosima u državnim organima
   • Službeno mišljenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u vezi sa obračunom i isplatom plata zaposlenih u organima AP i JLS nakon 1.12.2016. godine

DONETO JE UPUTSTVO ZA PRIPREMU ODLUKE O BUDŽETU LOKALNE VLASTI ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

 • Programska struktura budžeta
 • Opšte napomene za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti
 • Osnovne ekonomske pretpostavke i smernice za pripremu predloga finansijskog plana budžetskog korisnika i odluke o budžetu lokalne vlasti sa srednjoročnim projekcijama i instrukcijama u vezi planiranja prihoda budžeta
 • Obim sredstava, odnosno limit rashoda i izdataka budžetskih korisnika za 2017. godinu, sa projekcijama za naredne dve fiskalne godine
 • Dostavljanje odluke o budžetu lokalne vlasti

USVOJENE SU DOPUNE ODLUKE O VISINI TROŠKOVA ZA IZDAVANJE ZDRAVSTVENE KARTICE

ZABRANA ZAKLJUČENJA UGOVORA I PONIŠTENJE ZAKLJUČENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

DA LI IĆI U STAROSNU I PREVREMENU STAROSNU PENZIJU U 2016. ILI U 2017. GODINI?

 • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju
 • Prevremena starosna penzija
 • Određivanje visine penzije kod osiguranika žene – dodati staž

USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STAROSNU PENZIJU I PREVREMENU STAROSNU PENZIJU ZA LICA KOJA SU PORED SRBIJE RADILA U NEKOJ OD DRŽAVA KOJE SU BILE U SASTAVU JUGOSLAVIJE (BIVŠA SFRJ) – s posebnim osvrtom na razlike u pogledu uslova u 2016. godini i 2017. godini –

 • Bitne karakteristike sporazuma o socijalnom osiguranju sa stanovišta ostvarivanja prava na starosnu penziju
 • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju i prevremenu starosnu penziju u Srbiji i zemljama bivše SFRJ
 • Primeri za ostvarivanje prava na starosnu penziju na osnovu sporazuma o socijalnom osiguranju sa državama na teritoriji bivše SFRJ
 • Prilozi:
  • Uslovi za starosnu penziju po državama u 2016. i 2017. godini
  • Zahtev za ostvarivanje prava na starosnu penziju
  • Zahtev za utvrđivanje penzijskog staža u inostranstvu
  • Zahtev za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju