Informator broj 3/2012 od 13.01.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

 • Indeks potrošačkih cena u decembru 2011. godine
 • Zatezna kamata za obračune od 12.01.2012. godine i dnevni konformni koeficijenti
 • Referentna kamatna stopa i kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode u 2012. godini
 • Na „terenski dodatak“ za državne službenike i nameštenike plaća se porez od 12% (mišljenje Ministarstva finansija od 23.12.2011. godine)
 • Dodatne informacije u vezi sa primenom Uredbe o posebnim uslovima prometa određene robe
 • Donet je Pravilnik o medicinsko-doktrinarnim standardima za utvrđivanje privremene sprečenosti za rad
 • Objavljen je Spisak direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava
 • Donet je Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava Republike Srbije na račun izvršenja budžeta Republike Srbije
 • Izmenjena je Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija
 • Donet je PKU za hemiju i nemetale Srbije
 • Objavljen je Aneks I PKU za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije
 • Produženo je važenje PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika
 • Donet je novi Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • Obaveza dostavljanja Godišnjeg izveštaja o sprovođenju Plana mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova i donošenja Plana mera za 2012. godinu
 • Doneta su dva pravilnika u vezi sa primenom Zakona o obaveznom primerku publikacija
 • Podsetnik na zakone čija primena počinje u januaru 2012. godine
 • Srednji kurs dinara prema stranim valutama na kraju svakog meseca u 2011. godini
 • Članarine komorama od 1. januara 2012. godine
 • Članarine zadružnim savezima od 1. januara 2012. godine

UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA,  ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

SASTAVLJANJE OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA  DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE KAO SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

DOSTAVLJANJE REDOVNIH GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE

SPECIFIČNOSTI SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA BANAKA

SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

NOVI PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI POREZA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA KOJI SE PRIMENJUJU OD 1. JANUARA 2012. GODINE

IZMENE UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA

DONET JE PRAVILNIK O PORESKOM RAČUNOVODSTVU

PRAVO NA DODATNE OBLIKE PODSTICAJA RAĐANJA DECE NA NIVOU REPUBLIKE I LOKALNIH SAMOUPRAVA ZA 2012. GODINU

 • Izmena Odluke o dodatnim oblicima zaštite trudnica i porodilja na teritoriji grada Beograda
 • Finansijska pomoć roditeljima na teritoriji grada Jagodina
 • Dodatna novčana pomoć nezaposlenim porodiljama na teritoriji grada Kragujevca