Informator broj 7/2018 od 23.02.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Uprava za trezor dala je odgovore na najčešća pitanja u vezi sa centralnim registrom faktura
 • Davanje zaposlenom koje se opštim aktom kod poslodavca karakteriše kao solidarna pomoć
 • Solidarna pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice, penzionisanog radnika i drugih lica
 • Solidarne pomoći za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

UPRAVA ZA TREZOR DALA JE ODGOVORE NA NAJČEŠĆA PITANJA U VEZI SA CENTRALNIM REGISTROM FAKTURA

DAVANJA POVODOM DANA ŽENA – 8. MARTA I PORESKI TRETMAN TIH DAVANJA

 • Davanje zaposlenim ženama od strane poslodavca povodom Dana žena
 • Davanja zaposlenim ženama od strane sindikata povodom Dana žena
 • Davanja za 8. mart penzionisanim radnicama, ženama – poslovnim partnerima, zaslužnim ženama
 • Tretman ugostiteljskih usluga prilikom obeležavanja Dana žena
 • Tretman osmomartovskih poklona sa aspekta PDV-a

PROBLEMI U PRIMENI ZAKONA O UMANJENJU PLATA

DONET JE PRAVILNIK O BLIŽIM KRITERIJUMIMA I USLOVIMA ZA UKLJUČIVANJE ZAPOSLENOG U OBUKU ZA POTREBE POSLODAVCA RADI STICANJA DODATNIH ZNANJA I VEŠTINA

DAVANJE ZAPOSLENOM KOJE SE OPŠTIM AKTOM KOD POSLODAVCA KARAKTERIŠE KAO SOLIDARNA POMOĆ

 • Poreski tretman solidarnih pomoći za koje nije predviđeno pravo na poresko izuzimanje, odnosno pravo na poresko oslobođenje
 • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana

PORESKI TRETMAN RAZNIH POMOĆI KOJE SE ISPLAĆUJU  ZAPOSLENIMA ILI FIZIČKIM LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD DAVAOCA POMOĆI

NAKNADA TROŠKOVA POGREBNIH USLUGA U SLUČAJU SMRTI  ZAPOSLENOG, ČLANA PORODICE ZAPOSLENOG I DRUGIH LICA

 • Uslovi za odobravanje naknade troškova pogrebnih usluga
 • Poreski tretman naknada troškova pogrebnih usluga
  • Naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti zaposlenog ili člana njegove uže porodice (bračnog druga i dece)
  • Naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti roditelja, usvojenika i usvojilaca
  • Naknada troškova pogrebnih usluga zaposlenom u slučaju smrti drugih članova porodice zaposlenog (baba, deda, brat, sestra i dr.)
  • Naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti penzionisanog radnika
  • Naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti drugog lica koje nije penzionisani radnik i koje nije član porodice zaposlenog
  • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana

SOLIDARNA POMOĆ U SLUČAJU SMRTI ZAPOSLENOG, ČLANA NJEGOVE PORODICE, PENZIONISANOG RADNIKA I DRUGIH LICA

 • Normativno uređenje solidarne pomoći u slučaju smrti
 • Poreski tretman solidarnih pomoći u slučaju smrti
 • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana

POMOĆ KOJA SE ISPLAĆUJE ZBOG UNIŠTENJA ILI OŠTEĆENJA IMOVINE  USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH VANREDNIH DOGAĐAJA

 • Pojam elementarne nepogode i drugog vanrednog događaja
 • Pojam imovine, njenog uništenja ili oštećenja
 • Iznos pomoći koji je moguće dodeliti
 • Uslovi za dodelu pomoći i dokumentacija neophodna za poresko izuzimanje
 • Dodela pomoći bez ispunjenja propisanih uslova za poresko izuzimanje
 • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana

ORGANIZOVANA SOCIJALNA I HUMANITARNA POMOĆ IZ SREDSTAVA  OBEZBEĐENIH ORGANIZOVANOM AKCIJOM PRIKUPLJANJA

 • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana

SOLIDARNE POMOĆI ZA SLUČAJ BOLESTI, ZDRAVSTVENE REHABILITACIJE ILI INVALIDNOSTI ZAPOSLENOG ILI ČLANA NJEGOVE PORODICE

 • Poreski tretman solidarne pomoći
  • Isplate solidarne pomoći po ovom osnovu pri kojima se može koristiti poreska olakšica
  • Isplate pomoći po ovom osnovu pri kojima se ne može koristiti poreska olakšica
  • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana
 •  Isplate pomoći po ovom osnovu iz sredstava sindikata

NOVČANE POMOĆI KOJE SLUŽE ZA LEČENJE U ZEMLJI ILI INOSTRANSTVU

 • Novčane pomoći za lečenje fizičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod davaoca pomoći
 • Novčane pomoći za lečenje zaposlenog
 • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana

STIPENDIJE I KREDITI UČENIKA I STUDENATA

 • Poreski tretman stipendija i kredita učenika i studenata
 • Način obračuna poreza pri isplati stipendija i kredita učenicima srednjih škola i studentima visokih škola i fakulteta iznad neoporezivog iznosa
 • Način obračuna poreza pri isplati stipendija i kredita koje ne ispunjavaju uslove za poresko izuzimanje
 • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana

PORESKI TRETMAN NOVČANIH POMOĆI, NAGRADA I DRUGIH SLIČNIH DAVANJA FIZIČKIM LICIMA KOJA NISU U RADNOM ODNOSU KOD ISPLATIOCA

 • Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca a koje ne predstavljaju ekvivalent za njegov rad
 • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana
 • Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca
 • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana

UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU

 • Pravni osnov za oporezivanje imovine
 • Obveznici poreza na imovinu
 • Period za koji se utvrđuje porez
 • Kada nastaje a kada prestaje poreska obaveza?
 • Podnošenje poreske prijave
 • Poreska oslobođenja
 • Utvrđivanje poreza samooporezivanjem (vrše obveznici koji vode poslovne knjige)
 • Utvrđivanje poreza obveznicima koji ne vode poslovne knjige
 • Uticaj promena u toku 2018. godine od značaja za visinu poreske obaveze
 • Plaćanje poreza na imovinu

POSTUPANJE, IZVEŠTAVANJE I POSLOVI INTERNE REVIZIJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA /do 15. odnosno 31. marta 2018. godine dostavlja se godišnji izveštaj za 2017. godinu/

 • Uvodne napomene
 • Uspostavljanje i organizacija interne revizije
 • Poslovi, standardi i metodologija interne revizije
 • Prava, dužnosti i odgovornosti rukovodioca interne revizije i internih revizora
 • Uslovi za obavljanje poslova rukovodioca interne revizije i internih revizora
 • Planiranje, sprovođenje i izveštavanje interne revizije

POSTUPAK ZA IZBOR GRADONAČELNIKA

 • Uvod
 • Lokalni izbori
  • Primer (model): Odluka o raspisivanju izbora za odbornike skupštine grada
 • Konstitutivna sednica skupštine grada
 • Izbor gradonačelnika
  • Primer (model): Rešenje o izboru gradonačelnika grada Beograda
  • Primer (model): Rešenje o izboru gradonačelnika
  • Primer (model): Rešenje o izboru zamenika gradonačelnika
  • Primer (model): Rešenje o postavljenju pomoćnika gradonačelnika
 • Šematski prikaz izbora odbornika Skupštine grada odnosno Gradonačelnika

FINANSIRANJE POLITIČKIH AKTIVNOSTI

 • Izvori i način finansiranja političkih aktivnosti
 • Finansiranje redovnog rada političkih subjekata
 • Finansiranje troškova izborne kampanje
 • Obaveza vođenja evidencije i izveštavanje političkih subjekata
 • Postupanje i odlučivanje u slučaju povrede Zakona
 • Kaznene odredbe
 • Forma, sadržina i način evidencije o imovini i prilozima i sadržina i način podnošenja godišnjeg finansijskog izveštaja i troškova izborne kampanje