Informator broj 8/2014 od 26.02.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Od 1. marta 2014. godine počinje puna primena sistema objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku
 • Od 1. marta 2014. godine prijava na obavezno socijalno osiguranje vrši se samo preko portala Centralnog registra
 • Poreski tretman darivanja povodom Dana žena – 8. marta
 • Poreski bilans i poreska prijava za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

 • Izmene i dopune Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
  • Propisan je uplatni račun za objedinjenu naplatu poreza i doprinosa po odbitku
 • Izmene i dopune Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

OD 1. MARTA 2014. GODINE POČINJE PUNA PRIMENA SISTEMA OBJEDINJENE NAPLATE POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU

OD 1. MARTA 2014. GODINE PRIJAVA NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE VRŠI SE SAMO PREKO PORTALA CENTRALNOG REGISTRA

PREMA IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA, BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME I ANGAŽOVANIH PO UGOVORU NA DAN 1. MARTA 2014. MOŽE SE ZADRŽATI DO 30. JUNA 2014. AKO KOMISIJA DA GENERALNU SAGLASNOST

JEDINICE LOKALNE VLASTI DUŽNE SU DA U 2014. GODINI SASTAVLJAJU KONSOLIDOVANE IZVEŠTAJE ZA PLATE KORISNIKA BUDŽETA GRADA I BUDŽETA GRADSKIH OPŠTINA DO 15. U MESECU ZA PRETHODNI MESEC

PORESKI TRETMAN DARIVANJA POVODOM DANA ŽENA – 8. MARTA

 • Davanje zaposlenim ženama od strane poslodavca povodom Dana žena
 • Davanja zaposlenim ženama od strane sindikata povodom Dana žena
 • Davanja za 8. mart penzionisanim radnicama, ženama – poslovnim partnerima, zaslužnim ženama
 • Tretman ugostiteljskih usluga prilikom obeležavanja Dana žena

PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA ZA OBVEZNIKE POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

 • Obveznici i rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave
 • Utvrđivanje poreza i plaćanje akontacija
 • Sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave za 2013. godinu
  • Sastavljanje poreskog bilansa (PB 2)
   • Primer popunjenog Obrasca PB 2
 • Sastavljanje poreske prijave

UTVRĐENI SU IZNOSI ČLANARINA I NADOKNADA KOMORE OVLAŠĆENIH REVIZORA

PREGOVARAČKI POSTUPCI JAVNIH NABAVKI I UPUTSTVO UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE O USLOVIMA I NAČINU NJIHOVOG SPROVOĐENJA

 PRIMENA ZAKONA O OSTVARIVANJU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE, TRUDNICA I PORODILJA

 


Uz ovaj broj časopisa “Informator”, svim pretplatnicima šaljemo “Zakon o prekršajima“, čija primena počinje 1. marta 2014. godine.