Informator broj 9/11 od 25.03.2011.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Sastavljanje vanrednih finansijskih izveštaja
 • Pojam kapitalnog dobitka
 • Pravo na uvećanu zaradu za "minuli rad"

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE PO ZAKONU O STANOVANJU POD 31. MARTOM 2011. (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)

SASTAVLJANJE VANREDNIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE

 • Sastavljanje vanrednih finansijskih izveštaja
 • Sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave u slučaju sastavljanja vanrednih finansijskih izveštaja

ROK ZA USAGLAŠAVANJE SA ZAKONOM O UDRUŽENJIMA ISTIČE 22. APRILA 2011. GODINE

PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNI OBVEZNICI – PRAVNA LICA

 • Uvod
 • Porez po odbitku na prihode od dividendi i udela u dobiti
  • Pregled stopa poreza po odbitku na dividende koje zemlja izvora prihoda može primeniti prilikom oporezivanja
 • Porez po odbitku na prihode od kamata
 • Pregled stopa poreza po odbitku na kamate koje zemlja izvora prihoda može primeniti prilikom oporezivanja
 • Porez po odbitku na prihode po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici

OPOREZIVANJE KAPITALNIH DOBITAKA KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA PRAVNA LICA

 • Pojam kapitalnog dobitka
 • Određivanje kapitalnog dobitka
 • Utvrđivanje i naplata poreza na kapitalni dobitak nerezidentnih pravnih lica

PRAVO NA UVEĆANU ZARADU ZA „MINULI RAD“

 • Uslovi za ostvarivanje prava na uvećanje zarade po osnovu „minulog rada“
 • Slučajevi kada zaposleni nema pravo na „minuli rad“
 • Šta se podrazumeva pod ostvarenom punom godinom rada u radnom odnosu?
 • Elementi za obračun „minulog rada“
 • Naknada zarade i „minuli rad“

ZAŠTITA PRAVA ZAPOSLENIH U SPOROVIMA IZ RADNOG ODNOSA

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Mišljenja Ministarstva rada i socijalne politike
 • Mišljenje Ministarstva finansija