Informator broj 9/2017 od 14.03.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Odredba člana 179. stav 3. tačka 5) Zakona o radu prestala je da važi 24. februara 2017. godine
 • Propisan je nov način popunjavanja obrasca PPP PO u delu koji se odnosi na upućene radnike na rad u inostranstvo
 • Utvrđivanje i unošenje podataka u matičnu evidenciju staža osiguranja, zarada, naknada zarada, plaćenih doprinosa, odnosno osnovica osiguranja za 2016. godinu
 • Pravo na otpremninu u slučaju prestanka radnog odnosa

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

ODREDBA ČLANA 179. STAV 3. TAČKA 5) ZAKONA O RADU PRESTALA JE DA VAŽI 24. FEBRUARA 2017. GODINE

PROPISAN JE NOV NAČIN POPUNJAVANJA OBRASCA PPP PO U DELU  KOJI SE ODNOSI NA UPUĆENE RADNIKE NA RAD U INOSTRANSTVO

KNJIŽENJE RAZLIKA PO PORESKOJ PRIJAVI NA OBRASCU PPDG-1S

DONET JE ZAKLJUČAK O POVEZIVANJU STAŽA OSIGURANJA  ZAPOSLENIMA I BIVŠIM ZAPOSLENIMA U SUBJEKTIMA PRIVATIZACIJE, STEČAJNIM DUŽNICIMA I U PREDUZEĆIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE  OSOBA SA INVALIDITETOM U 2017. GODINI

UTVRĐIVANJE I UNOŠENJE PODATAKA U MATIČNU EVIDENCIJU STAŽA OSIGURANJA, ZARADA, NAKNADA ZARADA, PLAĆENIH DOPRINOSA, ODNOSNO OSNOVICA OSIGURANJA ZA 2016. GODINU

 • Uvod
 • Obrasci prijava, obveznici za podnošenje prijava i rokovi za podnošenje prijava
 • Važne napomene kod unošenja podataka u obrazac M-4, odnosno M-4K za 2016.
 • Popunjavanje prijave M-4, odnosno M-4K
 • Unošenje podataka u obrazac M-4, odnosno M-4K kada su doprinosi plaćani na najniže i najviše propisane osnovice, sa posebnim osvrtom na primenu člana 140. Zakona
 • Značaj podataka o stažu osiguranja, zaradi, naknadi zarade, osnovicama osiguranja i visini uplaćenog doprinosa za osiguranike, unetih na osnovu obrazaca M-4, M-4K, M-4/SP, M-4K/SP za utvrđivanje visine prava

PRAVO NA OTPREMNINU U SLUČAJU PRESTANKA RADNOG ODNOSA

 • Uslovi za ostvarivanje prava za odlazak u penziju, pravo i visina otpremnine pri odlasku u penziju
 • Pravo na otpremninu zaposlenima za čijim je radom prestala potreba (“tehnološki višak”)
 • Pravo na otpremninu državnog službenika kome prestane radni odnos zbog proteka dva meseca od kada je postao neraspoređen i namešteniku za čijim je radom prestala potreba
 • Pravo na otpremninu u slučaju prestanka potrebe za radom zaposlenog u Vojsci Srbije
 • Pravo na otpremninu po prestanku radnog odnosa zaposlenih proglašenih viškom u postupku privatizacije
 • Pravo na novčanu naknadu ili otpremninu zaposlenima u javnom sektoru kojima prestaje radni odnos u procesu racionalizacije
 • Sporazumni prestanak radnog odnosa i isplata stimulativne otpremnine, odnosno novčane naknade pri sporazumnom raskidu radnog odnosa
 • Uslovi za ostvarivanje prava na novčanu naknadu i PIO po prestanku radnog odnosa

IZMENE I DOPUNE JAVNOBELEŽNIČKE TARIFE

JAVNA NABAVKA USLUGE OSIGURANJA KAO PREDMET ZAŠTITE PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

 • Pravna regulativa
 • Javna nabavka usluga osiguranja
 • Šta se smatra bitnim nedostacima ponude ponuđača?
 • Odluka o pokretanju postupka i određivanje procenjene vrednosti javne nabavke usluga osiguranja
 • Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova
 • Obrazac strukture cene sa uputstvom kako da se popuni
 • Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu i obrazac ponude
 • Rokovi za podnošenje zahteva za zaštitu prava kojim se osporava konkursna dokumentacija i radnje naručioca pre isteka ili do isteka roka za podnošenje ponuda

PITANJA I ODGOVORI

 • Radni odnosi
 • Primena Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti
 • Primena Zakona o porezu na dohodak građana

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA

 • Primena Zakona o porezu na dohodak građana
 • Primena Zakona o porezu na dobit pravnih lica