Kamata van dohvata ruke za 2017. godinu

Ministar finansija je na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 91/15 – autentično tumačenje i 112/15), doneo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2017. godinu koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 21/17 – na snazi od 18. marta 2017. godine.

Prema članu 2. ovog pravilnika:

Za 2017. godinu kamatne stope su:

 1. za banke i davaoce finansijskog lizinga:
  1. 3,17% na kratkoročne kredite u RSD;
  2. 4,38% na dugoročne kredite u RSD;
  3. 3,13% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
  4. 4,20% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
  5. 1,34% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
  6. 3,63% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;
  7. 1,15% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;
  8. 3,30% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;
 2. za druga privredna društva:
  1. 6,46% na kratkoročne kredite u RSD;
  2. 6,39% na dugoročne kredite u RSD;
  3. 3,98% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
  4. 4,25% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
  5. 7,08% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
  6. 4,61% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
  7. 5,72% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Kamatne stope primenjuju se i na zajmove.

 

Napomena „Cekos in“-a: Skrećemo pažnju na to da se za utvrđivanje kamate „van dohvata ruke“ koja se utvrđuje u poreskom bilansu za 2016. godinu, a koji se sastavlja u 2017. godini, primenjuju kamatne stope propisane Pravilnikom o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2015. i 2016. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 12/2016).


 

SERVISI ZA OBRAČUNE KAMATA NA WWW.KAMATA.RS

Na Cekos in – ovom sajtu www.kamata.rs možete da, između ostalih servisa, koristite i servis:

Obračun kamate po stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke”

Detaljnije o ovom servisu