Kamata van dohvata ruke za 2014. godinu

Ministar finansija je na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon i 142/14) i člana 17. stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi (“Sl. glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), doneo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke” koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 23/15 i stupio je na snagu 10. marta 2015. godine.

Prema članu 2. ovog pravilnika:

Za 2014. godinu kamatne stope su:

 1. za banke i davaoce finansijskog lizinga:

  1. 7,14% na kratkoročne kredite u RSD;
  2. 4,39% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
  3. 3,12% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
  4. 5,86% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
  5. 4,42% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;
  6. 13,00% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;
 2. za druga privredna društva:

  1. 13,82% na kratkoročne kredite u RSD;
  2. 11,12% na dugoročne kredite u RSD;
  3. 6,57% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
  4. 5,79% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
  5. 8,49% na kratkoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
  6. 7,07% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
  7. 5,28% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
  8. 5,74% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Kamatne stope primenjuju se i na zajmove.

 


 

SERVISI ZA OBRAČUNE KAMATA NA WWW.KAMATA.RS

Na Cekos in – ovom sajtu www.kamata.rs možete da, između ostalih servisa, koristite i servis:

Obračun kamate po stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke”

Detaljnije o ovom servisu