Kamata van dohvata ruke za 2015. i 2016. godinu

Ministar finansija je na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon i 142/14) i člana 17. stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14, 91/15 – aut. tum., 112/15), doneo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2015. i 2016. godinu koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 12/16 – na snazi od 20. februara 2016. godine.

Prema članu 2. ovog pravilnika:

Za 2015. i 2016. godinu kamatne stope su:

 1. za banke i davaoce finansijskog lizinga:
  1. 6,29% na kratkoročne kredite u RSD;
  2. 13,46% na dugoročne kredite u RSD;
  3. 3,90% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
  4. 6,78% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
  5. 1,37% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
  6. 3,92% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;
  7. 3,76% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;
 2. za druga privredna društva:
  1. 10,81% na kratkoročne kredite u RSD;
  2. 9,99% na dugoročne kredite u RSD;
  3. 5,34% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
  4. 5,07% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
  5. 6,57% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
  6. 3,67% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
  7. 5,71% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Kamatne stope primenjuju se i na zajmove.


 

SERVISI ZA OBRAČUNE KAMATA NA WWW.KAMATA.RS
Na Cekos in – ovom sajtu www.kamata.rs možete da, između ostalih servisa, koristite i servis:

Obračun kamate po stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke”

Detaljnije o ovom servisu