Novi (usklađeni) dinarski iznosi akciza – u primeni od 15. februara 2021. godine

NAPOMENA: TRENUTNO VAŽEĆE IZNOSE I STOPE AKCIZA MOŽETE VIDETI U RUBRICI
ZA PRETPLATNIKE NA STRUČNE ČASOPISE.

Videti:


Vlada Republike Srbije je, na osnovu Zakona o akcizama, usvojila:

  • nove – usklađene dinarske iznose akciza na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, alkoholna pića, kafu, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, cigare i cigarilose, sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2020. godini, i
  • nove – usklađene dinarske iznose iz člana 9. stav 5. Zakona o akcizama do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti pri ostvarivanju prava na refakciju plaćene akcize.

Novi – usklađeni dinarski iznosi akciza primenjuju se od 15. februara 2021. godine, a objavljeni su u „Sl. glasniku RS“, br. 11/21 i iznose:

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA
iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, člana 14. i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2020. godini

„1. Dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 12a, člana 14. i člana 40g Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18 i 153/20), usklađeni godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2020. godini, saglasno članu 17. stav 1. i članu 40v st. 1. i 2. Zakona o akcizama, su:

Vrsta akciznog proizvoda

Usklađeni iznos akcize

Derivati nafte:

 

1) olovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 50 00)

61,50 din./lit
od 11/03/2022 do 28/04/2022: 49,20 din./lit
od 29/04/2022 do 30/06/2022: 52,28 din./lit
od 01/07/2022 do 31/07/2022: 49,20 din./lit
od 01/08/2022 do 11/08/2022: 52,28 din./lit
od 12/08/2022 do 30/09/2022: 55,35 din./lit

2) bezolovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00 i 2710 20 90 11)

57,84 din./lit
od 11/03/2022 do 28/04/2022: 46,27 din./lit
od 29/04/2022 do 30/06/2022: 49,16 din./lit
od 01/07/2022 do 31/07/2022: 46,27 din./lit
od 01/08/2022 do 11/08/2022: 49,16 din./lit
od 12/08/2022 do 30/09/2022: 52,06 din./lit

3) gasna ulja (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 16 00*i 2710 20 19 00)

59,48 din./lit
od 11/03/2022 do 28/04/2022: 47,58 din./lit
od 29/04/2022 do 30/06/2022: 50,56 din./lit
od 01/07/2022 do 31/07/2022: 47,58 din./lit
od 01/08/2022 do 11/08/2022: 50,56 din./lit
od 12/08/2022 do 30/09/2022: 53,53 din./lit

4) kerozin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 21 00 i 2710 19 25 00)

69,34 din./kg

5) tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00)

45,17 din./kg

6) ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380 °C (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99)

69,34 din./kg

7) biogoriva i biotečnosti (tarifne oznake nomenklature CT: 3826 00 10 00 i 3826 00 90 00)

58,12 din./lit

Alkoholna pića:

 

1) brisana („Sl. glasnik RS“, br. 53/21 – dr. zakon)

2) brisana („Sl. glasnik RS“, br. 53/21 – dr. zakon)

3) brisana („Sl. glasnik RS“, br. 53/21 – dr. zakon)

4) niskoalkoholna pića

23,14 din./lit

5) pivo

26,44 din./lit

Kafa:

 

1) nepržena kafa (tarifne oznake nomenklature CT: 0901 11 00 00 i 0901 12 00 00)

92,99 din./kg

2) pržena kafa (tarifne oznake nomenklature CT: 0901 21 00 00 i 0901 22 00 00)

116,23 din./kg

3) ljuspice i opne od kafe (tarifna oznaka nomenklature CT 0901 90 10 00)

127,85 din./kg

4) ekstrakti, esencije i koncentrati od kafe (tarifna oznaka nomenklature CT 2101 11 00 00)

174,36 din./kg

5) zamene kafe koje sadrže kafu (tarifna oznaka nomenklature CT 0901 90 90 00)

348,72 din./kg

6) mešavine ekstrakata, esencija i koncentrata od kafe sa prženom cikorijom i ostalim prženim zamenama kafe ili ekstraktima, esencijama i koncentratima tih proizvoda (tarifne oznake nomenklature CT: 2101 11 00 00, 2101 30 11 00, 2101 30 19 00, 2101 30 91 00 i 2101 30 99 00)

348,72 din./kg

7) preparati na bazi ekstrakta, esencija i koncentrata od kafe ili na bazi kafe (tarifne oznake nomenklature CT: 2101 12 92 00 i 2101 12 98 00) i preparati koji sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe (tarifna oznaka nomenklature CT 1806 90 70 00)

348,72 din./kg

8) napici i bezalkoholna pića što sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe (tarifni broj CT 2202)

348,72 din./kg

Duvanske prerađevine:

 

– cigare i cigarilosi (tarifne oznake nomenklature CT 2402 10 00 00)

24,49 din./kom.

 

2. Dinarski iznosi akciza na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta iz člana 14a Zakona o akcizama i dinarski iznosi akciza na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji (tarifne oznake nomenklature CT 2402 20 10 00 i 2402 20 90 00) iz člana 40a Zakona o akcizama, ne usklađuju se godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2020. godini, saglasno članu 6. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, broj 153/20).

3. Dinarski iznosi iz člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6) Zakona o akcizama do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, usklađeni godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2020. godini, saglasno članu 17. stav 1. Zakona o akcizama, prema nameni su:

Usklađeni iznosi do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti

1) za gasna ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama koja se koriste:

 

– kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari

50,12 din./lit

– za grejanje

7,71 din./lit

– kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije

0 din./lit

– u industrijske svrhe

0 din./lit

2) za kerozin iz člana 9. stav 1. tačka 4) Zakona o akcizama koji se koristi u industrijske svrhe

0 din./lit

3) za tečni naftni gas iz člana 9. stav 1. tačka 5) Zakona o akcizama koji se koristi:

 

– kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari

25,34 din./kg

– za grejanje

6,60 din./kg

– u industrijske svrhe

0 din./kg

4) za ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380 °S iz člana 9. stav 1. tačka 6) Zakona o akcizama, a koji se koriste u industrijske svrhe

0 din./kg

5) za biogoriva iz člana 9. stav 1. tačka 7) Zakona o akcizama koja se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari

45,92 din./lit

6) za biotečnosti iz člana 9. stav 1. tačka 7) Zakona o akcizama koje se koriste:

 

– za grejanje

2,90 din./lit

– kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije

0 din./lit

4. Usklađeni dinarski iznosi iz tač. 1. i 3. primenjuju se od 15. februara 2021. godine.“