Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.09.2011. godine

Državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-230/2011-12-VIII od 12.09.2011. koje dajemo u nastavku:
„Na osnovu čl. 14, 17. i 37. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, broj 16/02, 115/05 i 107/09); člana 26. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/05 i 101/07); člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica („Sl. glasnik RS“, broj 20/92), i ovlašćenja ministra broj 021-02-30/2011-05 od 1.07.2011. godine, donosim:

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

I

NOMINALNI IZNOSI PRAVA

REDOVAN IZNOS

UVEĆAN IZNOS

1.

RODITELJSKI DODATAK od 1. septembra 2011.

   
 

 – za prvo dete – jednokratno

31.561,10

 

     

 – za drugo dete – 123.415,82 u 24 rate

Rata – 5.142,33

 
 

 – za treće dete – 222.138,32 u 24 rate

Rata – 9.255,76

 

   

 – za četvrto dete – 296.181,31 u 24 rate

Rata – 12.340,89

 

2.

DEČIJI DODATAK za avgust 2011. godine (prvo, drugo, treće i četvrto dete)

2.205,86

2.867,61

3.

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za avgust 2011.

4.096,20 

 

II

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1. septembra 2011.

   

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona

6.911,66

8.293,99

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

   
 

 – Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona

2,35

2,82

 

 – Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona

5,49

6,58

III

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA

   
 

 – za smeštaj jednog deteta

12.716,28

   

 

 – za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu)

7.825,40

 
1) Prava iz tačke 1. i 2. usklađuju se dva puta godišnje i to: 1. aprila i 1. oktobra sa indeksom potrošačkih cena u RS; a pravo iz tačke 3. utvrđuje se mesečno u zavisnosti od kretanja prosečne zarade u Republici Srbiji.
2) Isplatu sredstava za prava navedena u tačkama. 1.-3. ovog rešenja, vršiti na teret sredstava budžeta Republike Srbije opredeljenih Zakonom o budžetu RS za 2011. godinu, razdeo 24 – Ministarstvo rada i socijalne politike, funkcija 040 – Porodica i deca.
3) Rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima.“
  Ove podatke  redovno objavljujemo u časopisu „Informator“.