Eskontna stopa, zatezna kamata, kamata - javni prihodi, u 2004. godini

Mesec

ESKONTNA STOPA NBS

Kamata za
neblago-
vremeno
plaćene javne
prihode (na
godišnjem
nivou)

ZATEZNA
KAMATA

MESEČNO

NA
GODIŠNJEM
NIVOU

podatak o
mesečnoj
stopi
objavljen u
"Sl. glasniku
RS", br.

1

2

3

4

5

6

JANUAR

0,69%

8,5%

133/2003

23,5%

0,9020%

FEBRUAR

0,65%

8,5%

133/2003

23,5%

1,4045%

MART

0,69%

8,5%

133/2003

23,5%

0,9020%

APRIL

0,67%

8,5%

133/2003

23,5%

1,3040%

MAJ

0,69%

8,5%

133/2003

23,5%

1,5050%

JUN

0,67%

8,5%

133/2003

23,5%

1,9070%

JUL

0,69%

8,5%

133/2003

23,5%

1,8065%

AVGUST

0,69%

8,5%

133/2003

23,5%

1,1030%

SEPTEMBAR

0,67%

8,5%

133/2003

23,5%

2,2085%

OKTOBAR

0,69%

8,5%

133/2003

23,5%

1,0025%

NOVEMBAR

0,67%

8,5%

133/2003

23,5%

1,6055%

DECEMBAR

0,69%

8,5%

133/2003

23,5%

3,0125%

JANUAR/05

0,69 %

8,5%

133/2003

23,5%

3,0125% 
(do objavljivanja podatka o rastu
cena na malo u SCG za I/05)