Informator broj 10/10 od 08.04.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Izmene i dopune Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju aktivnosti čije obavljanje utiče na životnu sredinu
 • Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka ostvaruju nerezidentni obveznici – pravna lica

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U PROCESU RACIONALIZACIJE, RESTRUKTURIRANJA I PRIPREME ZA PRIVATIZACIJU

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

 • Izmene i dopune Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana
 • Izmene i dopune Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentni obveznici – pravna lica
 • Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka ostvaruju nerezidentni obveznici – pravna lica

PRAVO NA PRAZNOVANJE DRŽAVNIH PRAZNIKA U MAJU 2010. GODINE I OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA DANE PRAZNOVANJA I UVEĆANE ZARADE ZA RAD U DANE PRAZNIKA

IZMENA MESEČNE AKONTACIJE POREZA NA PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI U TOKU 2010. GODINE ZA PREDUZETNIKE KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE

POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DOBIT ZA 2009. GODINU, AKONTACIJA POREZA NA DOBIT ZA 2010. GODINU I IZMENA MESEČNE AKONTACIJE U TOKU 2010. GODINE

UTVRĐIVANJE KONAČNIH OBAVEZA ZA 2009. GODINU I AKONTACIONIH OBAVEZA ZA 2010. GODINU DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSIGURANIKE SAMOSTALNIH DELATNOSTI

 • Propisi
 • Osiguranici samostalnih delatnosti
 • Obveznici doprinosa za socijalno osiguranje
 • Utvrđivanje konačnih obaveza za 2009. godinu
 • Utvrđivanje akontacionih obaveza za 2010. godinu
 • Knjigovodstveno evidentiranje akontacija doprinosa u 2009. godini, konačnog obračuna za 2009. godinu i plaćanja akontacija u 2010. godini

NOVE UREDBE U VEZI SA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE

 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju aktivnosti čije obavljanje utiče na životnu sredinu
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjem izveštaju, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknada, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade
 • Uredba o kriterijumima za obračun naknade za ambalažu ili upakovan proizvod i oslobođenje od plaćanja naknade, obveznicima plaćanja, visini naknade, kao i o načinu obračunavanja i plaćanja naknade

USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE I DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA

DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA UTVRĐENIH KONKURSNOM DOKUMENTACIJOM U SLUČAJU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

LIKVIDACIJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA I DRUGIH SUBJEKATA