Informator broj 13/2017 od 12.05.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Od 1. juna 2017. godine počinje primena novog Zakona o opštem upravnom postupku
 • Prava i obaveze zaposlenih lica na obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zbog potreba procesa rada kod poslodavca
 • Ugovori o stručnom osposobljavanju radi obavljanja pripravničkog staža i usavršavanju lica van radnog odnosa
 • Volontiranje i fiskalne obaveze kod naknađivanja troškova volontiranja
 • Zaključen je Aneks (prvi) Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti

Prilogu časopisu “Informator” broj 13/2017 od 12.05.2017. godine upoznajemo čitaoce sa pravima na roditeljski dodatak i druge novčane pomoći za podsticaj rađanja na nivou Republike, nivou AP Vojvodine i na nivou pojedinih gradova u Srbiji, a na osnovu Zakona, odluka i rešenja pokrajinske i lokalne samouprave koje su nam bile dostupne.

Uz ovaj broj časopisa “Informator” svim pretplatnicima je dostavljen: Zakon o opštem upravnom postupku.


SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA DRUGOJ SEDNICI PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2017. GODINI

PODSETNIK NA ZAKONE ČIJA PRIMENA POČINJE U JUNU 2017. GODINE

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

ZAKLJUČEN JE ANEKS (PRVI) POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI

IMOVINA PREDUZETNIKA KAO PREDMET OPOREZIVANJA POREZIMA NA IMOVINU

 • Ko se smatra preduzetnikom?
 • Da li je imovina stečena u toku obavljanja samostalne delatnosti imovina radnje ili imovina fizičkog lica – preduzetnika?
 • Da li je poreski obveznik za poreske obaveze koje proisteknu iz obavljanja samostalne delatnosti radnja ili fizičko lice – preduzetnik?
 • Porez na imovinu preduzetnika
 • Oporezivanje prenosa imovine preduzetnika
 • Odgovornost preduzetnika za obaveze nastale u toku obavljanja samostalne delatnosti (u vezi sa obavljanjem delatnosti i izvan obavljanja delatnosti)
 • Imovina preduzetnika kao predmet prinudne naplate radi naplate poreskog duga,  odnosno izvršenja radi naplate duga po drugim osnovima
 • Odlaganje plaćanja dugovanog poreza

ODLAGANJE PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA

 • Mogućnost odlaganja plaćanja dugovanog poreza
 • Odlaganje plaćanja dugovanog poreza do 60 meseci uz otpis 50% kamate na taj dug
 • Postupak za odlaganje plaćanja dugovanog poreza
 • Pravne posledice odlaganja dugovanog poreza
 • Redovno izmirenje tekućih obaveza
 • Kamata za vreme dok traje odlaganje i primer načina obračuna
 • Otpis kamate na dugovani porez čija je naplata odložena
 • Kada se smatra da je poreski dug izmiren u potpunosti u slučaju odlaganja plaćanja dugovanog poreza?
 • Pravne posledice neplaćanja dugovanog poreza u rokovima iz rešenja/sporazuma o odlaganju plaćanja, odnosno neplaćanja tekućih obaveza

IZMENA MESEČNE AKONTACIJE POREZA NA PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI U TOKU 2017. GODINE ZA PREDUZETNIKE KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE

 • Razlozi i rokovi za izmenu mesečne akontacije u toku 2017. godine
 • Sastavljanje poreskog bilansa koji se podnosi uz poresku prijavu za izmenu akontacije
 • Sastavljanje poreske prijave i utvrđivanje izmenjene mesečne akontacije
 • Plaćanje akontacije u izmenjenom iznosu

POSTUPAK I ROKOVI ZA USVAJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I ODLUČIVANJE O OSTVARENOM REZULTATU PRIVREDNIH DRUŠTAVA

 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu ortačkog društva
 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu komanditnog društva
 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu društva s ograničenom odgovornošću
 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu akcionarskog društva
 • Tabelarni pregled rokova za usvajanje finansijskih izveštaja
 • Dostavljanje APR-u dokumentacije koja se sastavlja u vezi sa usvajanjem finansijskih izveštaja

OD 1. JUNA 2017. GODINE POČINJE PRIMENA NOVOG ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
(detaljnije)

PRAVA I OBAVEZE ZAPOSLENIH LICA NA OBRAZOVANJE, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE ZBOG POTREBA PROCESA RADA KOD POSLODAVCA

 • Zakonska uređenost
 • Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih lica, prema Zakonu o radu
  • Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje kao stalna potreba poslodavca i zaposlenih
  • Oblici i forme obrazovanja, stručnog osposobljavanja, usavršavanja i akt kojim se uređuju ova pitanja
  • Poreski tretman izdataka za obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih lica
 • Obrazovanje i stručno osposobljavanje zaposlenog za svoje potrebe

UGOVORI O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU RADI OBAVLJANJA  PRIPRAVNIČKOG STAŽA I USAVRŠAVANJU LICA VAN RADNOG ODNOSA

 • Zakonske odredbe
 • Vrste ugovora
  • Ugovor o osposobljavanju za samostalan rad u struci (obavljanje pripravničkog staža van radnog odnosa)
  • Ugovor o stručnom usavršavanju za rad u struci
 • Prava za vreme osposobljavanja i usavršavanja
  • Novčana naknada
  • Ostala prava i obaveze

VOLONTIRANJE I FISKALNE OBAVEZE KOD NAKNAĐIVANJA TROŠKOVA VOLONTIRANJA

 • Zakonske odredbe kojima se reguliše volontiranje
 • Fiskalne obaveze pri naknađivanju troškova volontiranja
 • Primer naknađivanja troškova volontiranja i obračun fiskalnih obaveza

SLUŽBENA MIŠLJENJA