Informator broj 17/07 od 01.09.2007.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda
 • Odluka o izmeni Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta
 • Postupak ostvarivanja prava na poresko oslobođenje pri kupovini prvog stana

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

Odluka o upućivanju javnog poziva za organizovanje javnih radova od interesa za RS u 2007. godini i mogućnost zapošljavanja lica koja su proglašena viškom, kod poslodavca koji sprovodi javne radove

Projekti za Nacionalni investicioni plan za 2008. godinu mogu se prijavljivati do 1. oktobra 2007. godine

Obaveza plaćanja doprinosa za PIO po osnovu obavljanja ugovorenih poslova kada su u pitanju državljani Crne Gore ili lica koja imaju prebivalište u Crnoj Gori

Evidentiranje spoljnotrgovinskih poslova

Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju – volonterski rad –

 • Forma ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju

Oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava kod kupovine prvog stana

 • Kada se na prenos prava svojine na stanu plaća porez na prenos apsolutnih prava
 • Zakonska uređenost prava na poresko oslobođenje (uslovi i obim prava)
 • Postupak ostvarivanja prava na poresko oslobođenje pri kupovini prvog stana

Posebne evidencije o prometu robe

 • Vođenje trgovačke knjige
 • Vođenje knjige evidencije prometa i usluga (KEPU)

Odluke skupštine grada Beograda o taksama i naknadama koje su u primeni od 1. jula 2007. godine

 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda
 • Odluka o lokalnim administrativnim taksama
 • Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja grad Beograd
 • Odluka o izmeni Odluke o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine
 • Odluka o izmeni Odluke o boravišnoj taksi
 • Odluka o izmeni Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta