Informator broj 18/2014 od 24.07.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:
NAPOMENA: Uz ovaj broj časopisa “Informator” pretplatnicima su dostavljeni prečišćeni tekstovi:
 • Zakona o radu
 • Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

SADRŽAJ:

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA SEDNICI ŠESTOG VANREDNOG ZASEDANJA U 2014. GODINI

ZAKON O RADU – PRIKAZ USVOJENIH IZMENA I DOPUNA, SA ODREĐENIM BROJEM NAPOMENA ZA NJIHOVU PRIMENU
(detaljnije)

 • Osnovne odredbe (čl. 1. do 23. Zakona)
 • Zasnivanje radnog odnosa (čl. 24. do 47. Zakona)
 • Ugovor o pravima i obavezama direktora (član 48. Zakona)
 • Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje (član 49. Zakona)
 • Radno vreme (čl. 50. do 63. Zakona)
 • Odmori i odsustva (čl. 64. do 79. Zakona)
 • Zaštita zaposlenih (čl. 80. do 103. Zakona)
 • Zarade, naknade zarada i druga primanja (čl. 104. do 123. Zakona)
 • Potraživanja zaposlenih u slučaju stečajnog postupka (čl. 124. do 146. Zakona)
 • Prava zaposlenih kod promene poslodavca (čl. 147. do 152. Zakona)
 • Višak zaposlenih (čl. 153. do 160. Zakona)
 • Klauzula zabrane konkurencije (čl. 161. i 162. Zakona)
 • Naknada štete (čl. 163. i 164. Zakona)
 • Udaljenje zaposlenog sa rada (čl. 165. do 170. Zakona)
 • Izmena ugovora o radu (aneks ugovora) (čl. 171. do 174 Zakona)
 • Prestanak radnog odnosa (čl. 175. do 191. Zakona)
 • Ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih (čl. 192. do 196. Zakona)
 • Posebne odredbe (čl. 197. do 204. Zakona)
 • Organizacije zaposlenih i poslodavca (čl. 205. do 239. Zakona)
 • Kolektivni ugovori (čl. 240. do 267. Zakona)
 • Nadzor (čl. 268. do 272 Zakona)
 • Saradnja sa Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja (član 272a Zakona)
 • Kaznene odredbe (čl. 273. do 276. Zakona)
 • Prelazne i završne odredbe

STICANJE I KORIŠĆENJE PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR I OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA VREME GODIŠNJEG ODMORA, U SKLADU SA IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

 • Uslovi za sticanje prava na godišnji odmor u punom i srazmernom trajanju
 • Kriterijumi i način utvrđivanja dužine godišnjeg odmora
 • Način korišćenja godišnjeg odmora
 • Raspored korišćenja godišnjeg odmora i obaveza dostavljanja zaposlenom rešenja o korišćenju godišnjeg odmora
 • Naknada zarade za vreme godišnjeg odmora
 • Regres za godišnji odmor

NOVINE U ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU
(detaljnije)

USVOJEN JE ZAKON O OTKLANJANJU POSLEDICA POPLAVA U RS

OBJAVLJENA JE ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU

NAČIN DOBIJANJA UVERENJA IZ JEDINSTVENE BAZE CROSO, KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POVRAĆAJ DELA PLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU ZA NOVOZAPOSLENE RADNIKE

IZMENA PRAVILNIKA O ISPRAVI O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I POSEBNOJ ISPRAVI ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

DOPUNJENA JE ODLUKA O SLUČAJEVIMA I USLOVIMA PLAĆANJA, NAPLAĆIVANJA, UPLATA I ISPLATA U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU

DONETE SU ČETIRI NOVE UREDBE KOJE SE ODNOSE NA STVARI U JAVNOJ SVOJINI

 • Uredba o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini
 • Uredba o službenim zgradama i poslovnim prostorijama u javnoj svojini koje koriste organi Republike Srbije
 • Uredba o nepokretnostima za reprezentativne potrebe Republike Srbije
 • Uredba o poklonima koji ostaju u javnoj svojini

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE