Informator broj 21/05 od 25.10.2005.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Uticaj usklađene najniže osnovice za doprinose na visinu minimalne bruto zarade
  • Naknada troškova za dolazak na rad i odlazak sa rada
  • Naplate i isplate u gotovom novcu

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa pri isplatama od 1. novembra 2005. godine i iznosi osnovica za plaćanje doprinosa za pio za lica uključena u (tzv. dobrovoljno) obavezno osiguranje

Usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada (po osnovu invalidnosti ii i iii kategorije i dr.) pod 1.10.2005.

Uticaj usklađene najniže osnovice za doprinose na visinu minimalne bruto zarade

Naknada troškova za dolazak na rad i odlazak sa rada

  • Pravo zaposlenih na naknadu troškova za dolazak na rad i povratak sa rada
  • Karakter isplata po osnovu prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada
  • Poreski tretman isplata po osnovu prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada
  • Normativno regulisanje prava na naknadu troškova za dolazak na rad i odlazak sa rada
  • Mogućnost isplate naknade troškova za dolazak na rad i odlazak sa rada putem asignacije

Naplate i isplate u gotovom novcu

Porez na kapitalne dobitke fizičkih lica

Način na koji NBS sprovodi prinudnu naplatu od 3.10.2005.

Faktoring i forfeting poslovi

  • Model Ugovora o faktoringu
  • Model Ugovora o forfetingu

Službena mišljenja Ministarstva finansija (primena Zakona o javnim nabavkama)