Informator broj 21/2015 od 11.09.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Prestanak radnog odnosa po Zakonu o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 • Podzakonska akta neophodna za nesmetanu primenu Zakona o platnim uslugama
 • Popunjavanje pojedinačne poreske prijave (obrazac PPP-PD) kod isplate naknade štete za izgubljenu zaradu po vansudskom poravnanju u slučaju povratka zaposlenog na rad kod poslodavca

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRESTANAK RADNOG ODNOSA PO ZAKONU O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

 • Rokovi za racionalizaciju broja zaposlenih
 • Obaveza usaglašavanja akta o sistematizaciji
 • Prestanak radnog odnosa
  • Prestanak radnog odnosa zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju
   • Primer Sporazuma o nastavku radnog odnosa
  • Prestanak radnog odnosa uz isplatu novčane naknade na osnovu sprovedene ankete
  • Prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine zaposlenima koji su proglašeni tehnološkim viškom
 • Obezbeđivanje sredstava za isplatu novčane naknade, odnosno otpremnine
  • Dostavljanje zahteva za odobravanje sredstava za isplatu novčane naknade, odnosno otpremnine
  • Isplata novčane naknade, odnosno otpremnine

MOGUĆNOST POVEĆANJA BROJA ZAPOSLENIH ZA VREME TRAJANJA ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

PODZAKONSKA AKTA NEOPHODNA ZA NESMETANU PRIMENU ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA

 • Tabelarni pregled podzakonskih akata
 • Prikaz Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
 • Prikaz Odluke o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa
 • Prikaz Odluke o jedinstvenoj strukturi tekućih računa
 • Prikaz Odluke o bližim uslovima i načinu vođenja Jedinstvenog registra računa
 • Prikaz Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o platnim uslugama koje se odnose na davanje dozvola i saglasnosti Narodne banke Srbije
 • Prikaz Odluke o kapitalu i adekvatnosti kapitala platnih institucija i institucija elektronskog novca
 • Prikaz Odluke o sistemima upravljanja i unutrašnjih kontrola platnih institucija i institucija elektronskog novca i o zaštiti novčanih sredstava korisnika platnih usluga i imalaca elektronskog novca
 • Prikaz Odluke o sprovođenju Zakona o računovodstvu koje se odnose na Kontni okvir, finansijske izveštaje i statistički izveštaj za platne institucije i institucije elektronskog novca
 • Prikaz Odluke o sadržini registara platnih institucija i institucija elektronskog novca, kao i o bližim uslovima i načinu vođenja tih registara
 • Prikaz Odluke o bližim uslovima i načinu davanja dozvole za rad platnog sistema i saglasnosti na izmene i dopune pravila rada platnog sistema
 • Prikaz Odluke o početnom kapitalu i minimalnom kapitalu operatora platnog sistema
 • Prikaz Odluke o načinu održavanja i unapređivanja stabilnog i sigurnog rada platnog sistema i izveštavanju Narodne banke Srbije
 • Prikaz Odluke o sadržaju i načinu vođenja evidencije platnih sistema
 • Prikaz Odluke o načinu i kriterijumima za utvrđivanje bitnih platnih sistema
 • Prikaz Odluke o minimalnoj vrednosti platnih transakcija koje se moraju izvršavati u bitnom platnom sistemu
 • Prikaz Odluke o načinu obavljanja platnog prometa preko novčanog računa Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti
 • Prikaz Odluke o bližim uslovima i načinu vršenja nadzora nad platnim institucijama, institucijama elektronskog novca i javnim poštanskim operaterom
 • Prikaz Odluke o bližim uslovim i načinu vršenja nadzora nad poslovanjem platnih sistema
 • Prikaz Odluke o sadržini, rokovima i načinu dostavljanja podataka koje pružaoci platnih usluga dostavljaju Narodnoj banci Srbije

POPUNJAVANJE POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE (OBRAZAC PPP-PD)  KOD ISPLATE NAKNADE ŠTETE ZA IZGUBLJENU ZARADU PO VANSUDSKOM PORAVNANJU U SLUČAJU POVRATKA ZAPOSLENOG NA RAD KOD POSLODAVCA

 • Obračun poreza i doprinosa kod isplate naknade štete za izgubljenu zaradu koja je predmet vansudskog poravnanja
 • Primer obračuna naknade štete za izgubljenu zaradu koja je predmet vansudskog poravnanja
 • Popunjavanje obrasca PPP-PD kod isplate naknade štete za izgubljenu zaradu koja je predmet vansudskog poravnanja

ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA PENZIONISANIM LICIMA I OBRAČUN I PLAĆANJE POREZA I DOPRINOSA NA NJIHOVE ZARADE

NEUOBIČAJENO NISKA CENA PONUĐAČA, KAO RAZLOG ODBIJANJA PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

SLUŽBENA MIŠLJENJA