Informator broj 22/11 od 13.10.2011.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Pravo zaposlenih na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i povratak sa rada
 • Prava i obaveze poslodavca i zaposlenog u slučaju povrede na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom, shodno Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Prava osiguranika i drugih lica po osnovu povrede na radu i profesionalnog oboljenja, shodno Zakonu o zdravstvenom osiguranju

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

USKLAĐIVANJE PENZIJA, VREDNOSTI OPŠTEG BODA I NOVČANIH NAKNADA POD 1. OKTOBROM 2011. GODINE

PREGLED PROPISA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA TOKOM SEPTEMBRA 2011. GODINE

DONET JE ZAKON O JAVNOJ SVOJINI

Osnovne odredbe

Javna svojina

 • Predmet javne svojine
 • Nosioci prava javne svojine i korisnici stvari u javnoj svojini
 • Pribavljanje, raspolaganje i upravljanje stvarima u javnoj svojini
 • Stvari u javnoj svojini koje koriste organi i organizacije Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

Uspostavljanje javne svojine Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

 • Osnovna pravila
 • Način sticanja javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave na nepokretnostima
 • Upis prava svojine javnog preduzeća i društva kapitala
 • Poreski tretman

Prelazne i završne odredbe

DONETA JE ODLUKA O NAKNADI ZA RAD U NACIONALNOM SAVETU ZA VISOKO OBRAZOVANJE I ODLUKA O NAKNADI ZA RAD U KOMISIJI ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA

PRAVA ZAPOSLENIH I DRUGIH LICA U SLUČAJU POVREDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI
(detaljnije)

 • Prava i obaveze poslodavca i zaposlenog u slučaju povrede na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom, shodno Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Definicija pojma povrede na radu i profesionalne bolesti
 • Prava osiguranika i drugih lica po osnovu povreda na radu i profesionalnih oboljenja, shodno Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Prava osiguranika i drugih lica po osnovu povrede na radu i profesionalnog oboljenja, shodno Zakonu o zdravstvenom osiguranju
 • Prilog 1: Evidencije o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima i bolestima u vezi sa radom
 • Prilog 2: Izveštaji o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom

NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA
ZA DOLAZAK NA RAD I POVRATAK SA RADA

 • Pravo zaposlenih na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i povratak sa rada
 • Karakter isplate naknade troškova prevoza za dolazak na rad i povratak sa rada
 • Poreski tretman isplata po osnovu naknade troškova prevoza za dolazak na rad i povratak sa rada
 • Korišćenje poreske olakšice
 • Normativno regulisanje prava na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i povratak sa rada

PROJEKCIJA OSNOVNIH MAKROEKONOMSKIH POKAZATELJA ZA 2012. GODINU U CILJU PRIPREME BUDŽETA I FINANSIJSKIH PLANOVA BUDŽETSKIH KORISNIKA

UTVRĐEN JE PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA

 • Primena Zakona o platnom prometu
 • Primena Zakona o računovodstvu i reviziji