Informator broj 22/2019 od 11.10.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Usvojen je novi Zakon o računovodstvu
 • Udaljenje zaposlenog sa rada (suspenzija)
 • Usklađivanje osnova za naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad – bolovanja, koja se isplaćuje na teret RFZO

NAPOMENA: Uz ovaj broj časopisa “Informator”, svim pretplatnicima šaljemo knjige:

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. USKLAĐIVANJE OSNOVA ZA NAKNADU ZARADE ZA VREME PRIVREMENE  SPREČENOSTI ZA RAD – BOLOVANJA, KOJA SE ISPLAĆUJE NA TERET RFZO

III. ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA DRUGOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2019. GODINI

IV. USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU

V. USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2019. GODINU (REBALANS)

VI. USVOJEN JE NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU

 • Osnovne odredbe (čl. 1-7. novog Zakona)
 • Organizacija računovodstva i računovodstvene isprave (čl. 8-11. novog Zakona)
 • Poslovne knjige i kontni okvir (čl. 12-19. novog Zakona)
 • Popis imovine, obaveza, vanbilansne imovine i vanbilansnih obaveza (čl. 20-22. novog Zakona)
 • Pravila vrednovanja (čl. 23-26. novog Zakona)
 • Zatvaranje poslovnih knjiga i čuvanje računovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i finansijskih izveštaja (čl. 27-28. novog Zakona)
 • Finansijski izveštaji, godišnji izveštaji o poslovanju, nefinansijsko izveštavanje i izveštaji o plaćanjima autoritetima vlasti (čl. 29-43. novog Zakona)
 • Dostavljanje finansijskih izveštaja (čl. 44-46. novog Zakona)
 • Registar finansijskih izveštaja (čl. 47-52. novog Zakona)
 • Nacionalna komisija za računovodstvo (čl. 53-55. novog Zakona)
 • Kaznene odredbe (čl. 57-58. novog Zakona)
 • Prelazne i završne odredbe (čl. 59-66. novog Zakona)

VII. USVOJEN JE NOVI ZAKON O REVIZIJI

VIII. IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

IX. IZMENE UREDBE O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU

X. KAMATA PO STOPAMA ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM “VAN DOHVATA RUKE” (novi servis za obračun kamata na našoj internet stranici www.kamata.rs)

XI. PRAVO ZAPOSLENOG NA NAKNADU TROŠKOVA ZA ISHRANU U TOKU RADA (“TOPLI OBROK”)

XII. UDALJENJE ZAPOSLENOG SA RADA (SUSPENZIJA)

 • Udaljenje zaposlenog sa rada po Zakonu o radu
 • Prava zaposlenog za vreme udaljenja sa rada
 • Visina naknade zarade za vreme udaljenja sa rada iz čl. 165. i 166. Zakona o radu
 • Udaljenje sa rada po posebnim zakonima
 • Udaljenje sa rada u posebnim kolektivnim ugovorima

XIII. PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE KOJOM SE, ZBOG PROMENE U TOKU  PORESKE GODINE, MENJA UTVRĐENI POREZ NA IMOVINU ZA TU GODINU – način postupanja obveznika koji vode poslovne knjige

 • Podnošenje izmenjene poreske prijave
 • Promene u toku poreske godine koje su od uticaja na izmenu utvrđenog poreza na imovinu
 • Prijavljivanje promene utvrđenog poreza za 2019. godinu zbog nastanka poreske obaveze u toku 2019. godine
 • Prijavljivanje promene utvrđenog poreza za 2019. godinu zbog prestanka poreske obaveze u toku 2019. godine