Informator broj 23/09 od 25.11.2009.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada u dane praznika
 • Zatvaranje finansijske konstrukcije u odnosu na planirana sredstva naručioca
 • Pravo na naknadu plate za državne službenike i nameštenike za dane praznika u kojima se ne radi i pravo na dodatak na platu za rad na dan praznika

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

PRAZNICI U DECEMBRU 2009. GODINE I JANUARU 2010. GODINE

 • Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada u dane praznika
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika
 • Naknada zarade za zaposlene u javnim službama za dane praznika u kojima se odsustvuje sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika
 • Pravo na naknadu plate za državne službenike i nameštenike za dane praznika u kojima se ne radi i pravo na dodatak na platu za rad na dan praznika
 • Pravo na naknadu plate zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i organima lokalne samouprave i pravo na dodatak na platu za rad na dan praznika
 • Obračun uvećane zarade za rad u dane praznika

NAKNADA TROŠKOVA ZA DOLAZAK NA RAD I POVRATAK SA RADA

 • Karakter isplate naknade za dolazak na rad i povratak sa rada
 • Poreski tretman isplata po osnovu naknade troškova za dolazak na rad i povratak sa rada
 • Korišćenje poreske olakšice
 • Normativno regulisanje prava na naknadu troškova za dolazak na rad i povratak sa rada
 • Mogućnost isplate naknade troškova za dolazak na rad i povratak sa rada putem asignacije

RADNO VREME, ODMORI I ODSUSTVA PROFESIONALNIH VOJNIH LICA

SPECIFIČNOSTI JAVNIH NABAVKI ČIJI JE PREDMET IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA

 • Propisi kojima je regulisana oblast javnih nabavki i izvođenje građevinskih radova
 • Predmet javne nabavke građevinskih radova
 • Restriktivni postupak javne nabavke građevinskih radova
 • Model ugovora o građenju i odredbe koje se odnose na promenu ugovorene cene radova
 • Zatvaranje finansijske konstrukcije u odnosu na planirana sredstva naručioca

POVEZIVANJE STAŽA

 • Uvodne napomene
 • Zaključak Vlade Republike Srbije
 • Procedura o načinu regulisanja obaveza za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za pojedine privredne subjekte

HIPOTEKA KAO ZALOŽNO PRAVO NA NEPOKRETNOSTI I NAČIN NAMIRENJA HIPOTEKARNOG POVERIOCA

 • Uvodne napomene
 • Nastanak hipoteke
 • Prava i obaveze vlasnika nepokretnosti i hipotekarnog poverioca
 • Prenos pojedinih prava i obaveza
 • Namirenje hipotekarnog poverioca
 • Prestanak hipoteke
 • Zasnivanje nove hipoteke
 • Evidencija i upisi hipoteka

POSLOVI REEKSPORTA ROBE

 • Reeksport po spoljnotrgovinskim i carinskim propisima
 • Devizni propisi – naplata i plaćanje po osnovu reeksportnih poslova i vođenje evidencije
 • Porez na dodatu vrednost po osnovu reeksportnih poslova
 • Knjiženje reeksporta robe

SLUŽBENA MIŠLJENJA