Informator broj 26/2013 od 25.11.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

JAVNA PREDUZEĆA I ZAVISNA DRUŠTVA KAPITALA ČIJI JE OSNIVAČ  JAVNO PREDUZEĆE, DUŽNI SU DA DONESU PROGRAM POSLOVANJA ZA 2014. GODINU I DOSTAVE OSNIVAČU RADI DAVANJA SAGLASNOSTI,  NAJKASNIJE DO 1. DECEMBRA 2013. GODINE.

DONETA JE UREDBA O MERILIMA ZA IMENOVANJE DIREKTORA  JAVNOG PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA

NOVE ODLUKE NARODNE BANKE SRBIJE KOJE SE ODNOSE NA SPROVOĐENJE ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU I ZAKONA O PLATNOM PROMETU
(detaljnije)

 • Odluka o uslovima i načinu obavljanja kreditnih poslova sa inostranstvom u dinarima
 • Odluka o izmeni Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu
 • Odluka o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa

DEO ODREDBE ČLANA 103. STAV 1. ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI NIJE U SAGLASNOSTI SA USTAVOM

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA 20. NOVEMBRA 2013. GODINE

PRIPREME KOJE DRŽAVI KANDIDATU ZA ČLANSTVO U EVROPSKOJ  UNIJI OMOGUĆAVAJU KORIŠĆENJE SVIH KOMPONENTI INSTRUMENATA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA)

 • Razlozi postojanja regionalne politike EU
 • Upravljanje programima pretpristupne pomoći EU u okviru komponente I Instrumenta pretpristupne pomoći IPA – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija
 • Upravljanje programima pretpristupne pomoći EU u okviru komponente IIb Instrumenta pretpristupne pomoći IPA – Programi prekogranične saradnje sa državama korisnicima IPA
 • Pripremni dokumenti za korišćenje IPA komponenti III, IV i V
 • Sličnost između IPA i fondova EU (strukturnih/kohezionog)
 • IPA komponente i fondovi preko kojih se realizuju i prate
 • Sektorski princip programiranju i planiranju

NAČIN OBJAVLJIVANJA OGLASA O JAVNIM NABAVKAMA – OBJAVLJIVANJE PRETHODNOG OBAVEŠTENJA

 • Vrste oglasa i način oglašavanja
 • Prethodno obaveštenje
 • Sadržina prethodnog obaveštenja
 • Mogućnost skraćenja roka za podnošenje ponuda u otvorenom postupku i prijava u restriktivnom, kvalifikacionom postupku i konkurentnom dijalogu kada je objavljeno prethodno obaveštenje
 • Prekršajna odgovornost i zaprećene novčane kazne

POPIS IMOVINE I OBAVEZA NA KRAJU GODINE

 • Propisi, rokovi, predmet, organizacija i priprema popisa
 • Način popisa pojedinih vrsta imovine i obaveza
 • Izveštaj o izvršenom popisu i postupak po izveštaju
 • Obaveza obračuna i uplate akcize i poreza na dodatu vrednost na manjkove i rashode
 • Utvrđivanje i knjiženje manjkova, rashoda i viškova, sa praktičnim primerima
 • Specifičnosti popisa kod preduzetnika
 • Popis kod korisnika budžetskih sredstava i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

OBRAČUN AMORTIZACIJE ZA 2013. GODINU

 • Uvodne napomene
 • Sredstva koja podležu obračunu amortizacije
 • Osnovica za obračun amortizacije
 • Procenjivanje korisnog veka upotrebe i utvrđivanje stopa amortizacije
 • Metode obračuna amortizacije
 • Primer obračuna amortizacije i knjiženje amortizacije
 • Obračun amortizacije za poreske svrhe