Informator broj 28/2012 od 25.12.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara koji se primenjuju od 1. januara 2013. godine
 • Podnošenje pojedinačne poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP)
 • Obaveza izdavanja potvrde o isplaćenom bruto prihodu, troškovima, oporezivom prihodu, olakšicama i plaćenim javnim prihodima po odbitku
 • Zastarelost prema Zakonu o obligacionim odnosima i posebni rokovi zastarelosti u poreskom i nekim drugim postupcima pred državnim organima

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

DONET JE PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PRENOSA NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE SRBIJE NA RAČUN IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI POREZA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA KOJI SE PRIMENJUJU OD 1. JANUARA 2013. GODINE

 • Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu motornih vozila za 2013. godinu
 • Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu plovila za 2013. godinu
 • Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu vazduhoplova za 2013. godinu
 • Usklađeni dinarski iznosi poreza na registrovano oružje za 2013. godinu
 • Kaznene odredbe

PODNOŠENJE POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE ZA POREZ PO ODBITKU

 • Obveznici podnošenja pojedinačne poreske prijave
 • Sadržaj poreske prijave i unošenje podataka u poresku prijavu PPP
  • Podaci o isplatiocu prihoda – poreskom platcu (deo I)
  • Podaci o primaocima prihoda iz radnog odnosa – fizičkim licima (deo II)
  • Podaci o primaocima prihoda van radnog odnosa (deo III)
  • Podaci o primaocima prihoda – pravnim licima (deo IV)
  • Ostale napomene u vezi sa podnošenjem pojedinačne poreske prijave
 • Kaznene odredbe

OBAVEZA IZDAVANJA POTVRDE O ISPLAĆENOM BRUTO PRIHODU,  TROŠKOVIMA, OPOREZIVOM PRIHODU, OLAKŠICAMA I PLAĆENIM JAVNIM PRIHODIMA PO ODBITKU

 • Potvrda koja se daje fizičkim licima
 • Potvrda koja se daje pravnim licima

PODNOŠENJE PRIJAVE I UTVRĐIVANJE DOPRINOSA ZA SAMOSTALNE UMETNIKE

PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE PAUŠALNO OPOREZOVANIH PREDUZETNIKA ZA 2013. GODINU

 • Primer popunjenog Obrasca PPDG-1

ZASTARELOST PREMA ZAKONU O OBLIGACIONIM ODNOSIMA I POSEBNI ROKOVI ZASTARELOSTI U PORESKOM I NEKIM DRUGIM POSTUPCIMA PRED DRŽAVNIM ORGANIMA

 • Uvodne napomene
 • Zastarelost prema Zakonu o obligacionim odnosima
 • Zastarelost u poreskom postupku
 • Primena odredaba o zastarelosti u Zakonu o porezima na imovinu
 • Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka za poreske prekršaje
 • Zastarelost kod poreskih krivičnih dela
 • Zastarelost carinskog duga

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA DESETOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2012. GODINI