Informator broj 4/2019 od 25.01.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Osnovice, utvrđene zaključcima Vlade, za obračun i isplatu plata kod korisnika budžetskih sredstava, odnosno sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa povećanjem propisanim Zakonom o budžetskom sistemu, počev od plate za januar 2019. godine
 • Usklađeni dinarski iznosi poreskih oslobođenja i oslobođenja od plaćanja doprinosa – sa primenom od 1. februara 2019. godine
 • Izvršene su izmene i dopune Pravilnika o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju i propisan je novi obrazac izveštaja o povredi na radu
 • Usklađeni su elementi za obračun novčane naknade licima koja ostvaruju prava na ovu naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH I LICA VAN RADNOG ODNOSA

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Prava i fiskalni tretman za isplate naknada troškova i drugih primanja zaposlenima
 • Prava i fiskalni tretman solidarnih i drugih pomoći (zaposlenima i licima van radnog odnosa) i stipendija i kredita učenika i studenata
 • Proizvodni rad i praktična nastava učenika i studenata i učenje kroz rad u dualnom obrazovanju

III. USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI PORESKIH OSLOBOĐENJA I OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA DOPRINOSA – SA PRIMENOM OD 1. FEBRUARA 2019. GODINE

IV. NAČIN PRIMENE NEOPOREZIVOG IZNOSA ZARADA KOJI ZA ISPLATE OD 1. FEBRUARA 2019. GODINE IZNOSI 15.300 DINARA  

 • Osnovica za obračun poreza na zarade
 • Korišćenje poreskog oslobođenja pri isplati zarada za mesec u celini i isplati zarade u delovima
 • Utvrđivanje poreske osnovice za zaposlene sa punim radnim vremenom
  • Način utvrđivanja srazmerne poreske olakšice i slučajevi kada se za zaposlenog sa punim radnim vremenom ona koristi
 • Utvrđivanje poreske olakšice za zaposlene koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom
 • Pregled usklađenih iznosa poreske olakšice u periodu od januara 2007. godine do 31.01.2020. godine

V. GRANIČNE VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN  NETO NA BRUTO ZARADE I OBRASCI ZA PRERAČUN, ZA ISPLATE U PERIODU 1. FEBRUAR – 31. DECEMBAR 2019. GODINE

VI. OBRAČUN MINIMALNE BRUTO ZARADE PRI ISPLATAMA OD 1. FEBRUARA DO 31. DECEMBRA 2019. GODINE

VII. OSNOVICE, UTVRĐENE ZAKLJUČCIMA VLADE, ZA OBRAČUN I ISPLATU  PLATA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA, ODNOSNO SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE U SKLADU SA POVEĆANJEM PROPISANIM ZAKONOM O BUDŽETSKOM SISTEMU, POČEV OD PLATE ZA JANUAR 2019. GODINE

 • Osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
 • Osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO)
 • Osnovice za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima i službama lokalne vlasti
 • Osnovice za obračun i isplatu plata izabranih lica iz člana 7. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama
 • Osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • Osnovica za obračun i isplatu plata pripadnika Bezbednosno-informativne agencije
 • Osnovica za obračun i isplatu plata profesionalnih pripadnika Vojske Srbije

VIII. TABELARNI PREGLED KRETANJA PLATA/ZARADA, POČEV OD PLATE/ZARADE ZA JANUAR 2019. GODINE KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA, SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I ODREĐENIH KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I PODSETNIK NA SVA KRETANJA OD APRILA 2014. GODINE

 • Pregled korisnika budžetskih sredstava kod kojih je procenat uvećanja plata propisan Zakonom o budžetskom sistemu, a visina osnovice utvrđena Zakonom o budžetu RS za 2019. godinu
 • Pregled korisnika budžetskih sredstava i sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje kod kojih je procenat uvećanja plata propisan Zakonom o budžetskom sistemu, a visina osnovice utvrđena zaključcima Vlade Republike Srbije
 • Korisnici javnih sredstava iz Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, kod kojih su plate, odnosno zarade umanjene za 5% i 10%
 • Pregled uvećanja plata, odnosno zarada kod korisnika javnih sredstava – od osnovica pre umanjenja, tj. od aprila 2014. godine do januara 2019. godine
  • Kretanje osnovica propisanih Zakonom o budžetu pre umanjenja, tj. od aprila 2014. godine zaključno sa januarom 2019. godine i procenat uvećanja/smanjenja osnovica za I/2019 prema IV/2014
  • Kretanje osnovica propisanih zaključcima Vlade RS pre umanjenja, tj. od aprila 2014. godine zaključno sa januarom 2019. godine i procenat uvećanja, tj. smanjenja osnovice za I/2019 prema IV/2014

IX. OBAVEZA UPLATE RAZLIKE U BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE PO ZAKONU O UMANJENJU PLATA I DALJE POSTOJI

X. OCENJIVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I SLUŽBENIKA U AUTONOMNIM  POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2018. GODINU

 • Ocenjivanje državnih službenika za 2018. godinu
 • Ocenjivanje službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave za 2018. godinu

XI. UREDBE KOJE JE DONELA VLADA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE I ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI

 • Uredba o određivanju kompetencija za rad državnih službenika
 • Uredba o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima
 • Uredba o vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika
 • Izmene i dopune Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika
 • Uredba o ocenjivanju službenika (u organima AP i JLS)
 • Izmene i dopune Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade

XII. OBAVEZA USAGLAŠAVANJA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJEM UREĐENJU  I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U DRŽAVNIM ORGANIMA SA IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I PODZAKONSKIM AKTIMA DO 16. MARTA 2019. GODINE

 • Pojam, vrste i način određivanja kompetencija
 • Obaveza usaglašavanja Pravilnika sa izmenama Zakona

XIII. USKLAĐENI SU ELEMENTI ZA OBRAČUN NOVČANE NAKNADE LICIMA KOJA OSTVARUJU PRAVA NA OVU NAKNADU KOD NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

XIV. IZVRŠENE SU IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU IZDAVANJA OBRASCA IZVEŠTAJA O POVREDI NA RADU I PROFESIONALNOM OBOLJENJU I PROPISAN JE NOVI OBRAZAC IZVEŠTAJA O POVREDI NA RADU

XV. DONETA JE NOVA UREDBA O IZNOSU I NAČINU ISPLATE NAKNADA ZA VRŠENJE VOJNE OBAVEZE  

 • Naknada zarade za lice u rezervnom sastavu koje je u radnom odnosu
 • Naknada licu u rezervnom sastavu koje samostalno obavlja delatnost
 • Naknada zarade za lice koje nije obavezno osigurano po osnovu zaposlenja ili obavljanja samostalne delatnosti, osiguraniku poljoprivredniku, kao i licu u rezervnom sastavu koje prima penziju ili novčanu naknadu zbog privremene nezaposlenosti
 • Način isplata naknada za vršenje vojne obaveze licu koje obavlja samostalnu  delatnost, osiguraniku poljoprivredniku, kao i licu u rezervnom sastavu koje prima penziju ili novčanu naknadu zbog privremene nezaposlenosti
 • Naknada ostalih troškova
 • Novi obrasci  RNLRS, ILRS, PZLRS i PLRS

XVI. OD 1. JANUARA 2019. GODINE PORODILJE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA OSTVARUJU I PRAVO NA JEDNOKRATNO NOVČANO DAVANJE ZA BLIZANCE

XVII. ODLUKE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA O ODREĐIVANJU STOPE  POREZA NA IMOVINU, TAKSI, NAKNADA, ZONA I ZAKUPNINA

 • Dopuna Odluke o visini stope poreza na imovinu
 • Izmene Odluke o lokalnim administrativnim taksama
 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu
 • Izmene i dopune Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja
 • Dopuna Odluke o određivanju zona na teritoriji Grada Beograda
 • Izmene Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda
 • Izmene Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Beograda
 • Izmena Odluke o boravišnoj taksi