Informator broj 6/2013 od 25.02.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Oporezivanje imovine za 2013. godinu
 • Ocenjivanje državnih službenika i ocenjivanje zaposlenih u pokrajinskim organima
 • Doneta je Uredba o iznosu i načinu isplate naknade za vršenje vojne obaveze
 • Darivanje za Dan žena – 8. mart i poreski tretman

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

DARIVANJE ZA DAN ŽENA – 8. MART I PORESKI TRETMAN

 • Davanja zaposlenim ženama od strane poslodavca povodom Dana žena
 • Davanja zaposlenim ženama od strane sindikata povodom Dana žena
 • Davanja za 8. mart penzionisanim radnicama, ženama – poslovnim partnerima, zaslužnim ženama
 • Tretman ugostiteljskih usluga prilikom obeležavanja Dana žena

DONETA JE UREDBA O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

DONETA JE UREDBA O IZNOSU I NAČINU ISPLATE NAKNADE ZA VRŠENJE VOJNE OBAVEZE

OCENJIVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I OCENJIVANJE ZAPOSLENIH U POKRAJINSKIM ORGANIMA

 • Državni službenik ocenjuje se za 2012. godinu do kraja februara 2013. godine
 • Zaposleni u Pokrajinskim organima ocenjuju se za 2012. godinu do kraja februara 2013. godine

OPOREZIVANJE IMOVINE ZA 2013. GODINU

 • Ko je obavezan da do 31. marta 2013. godine podnese poresku prijavu?
 • Predmet oporezivanja
  • Pravo svojine kao predmet oporezivanja
  • Pravo stanovanja kao predmet oporezivanja
  • Pravo zakupa stana ili stambene zgrade u skladu sa zakonom kojim je uređeno stanovanje, za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme, kao predmet oporezivanja
  • Pravo zakupa građevinskog zemljišta u javnoj svojini, odnosno poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, kao predmet oporezivanja
  • Pravo korišćenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini, površine preko 10 ari, kao predmet oporezivanja
 • Obveznici poreza
  • Pravna i fizička lica koja su imaoci (odnosno suimaoci) prava koje je predmet oporezivanja porezom na imovinu, kao obveznici poreza
  • Korisnici nepokretnosti kao obveznici poreza
  • Primalac lizinga kao obveznik poreza
 • Nastanak i prestanak poreske obaveze
 • Poreska osnovica
 • Stope poreza
 • Poreska oslobođenja
 • Poreski kredit
 • Utvrđivanje i naplata poreza
  • Poreske prijave
  • Utvrđivanje poreza
  • Naplata poreza
  • Ispunjenje utvrđene poreske obaveze preminulog poreskog obveznika
  • Zastarelost prava na utvrđivanje i na naplatu poreza na imovinu

VLADA RS JE DONELA Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o sadržini,  obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

 • Uvod
 • Pravni osnov – Zakon o Centralnom registru
 • Uredba o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe
 • Zaključak

PREGLED PROPISA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA TREĆEM VANREDNOM ZASEDANJU U 2013. GODINI