Informator broj 8/2012 od 12.03.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

MINISTAR FINANSIJA DONEO JE “NOVI” PRAVILNIK O NAČINU  PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE ELEKTRONSKIM PUTEM

ODLUKA O VISINI MINIMALNE ZARADE ZA PERIOD JANUAR – MART 2012. GODINE I APRIL 2012. – FEBRUAR 2013. GODINE
(detaljnije)

DONETA JE UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PREBIJANJA DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU REALIZOVANOG SPOLJNOTRGOVINSKOG PROMETA ROBE I USLUGA I IZVEŠTAVANJU DEVIZNOG INSPEKTORATA O PREBIJANJU

KONTROLA DEVIZNOG POSLOVANJA

 • Zakonska regulativa
 • Kontrola deviznog poslovanja po Uredbi o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata
  • Prilozi 1 – 4

PROPISANA JE SADRŽINA, FORMA I NAČIN OBJAVLJIVANJA GODIŠNJIH,  POLUGODIŠNJIH I KVARTALNIH IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA

DONETA JE NOVA INSTRUKCIJA O NAČINU OBRAČUNA NAKNADE  KOJA JE UTVRĐENA U VISINI MINIMALNE ZARADE ZA PORODILJSKO  ODSUSTVO ZA LICA KOJA SAMOSTALNO OBAVLJAJU DELATNOST

VLADA RS JE SVOJIM ZAKLJUČKOM PREUZELA OBAVEZE NA IME DOSPELIH A NEPLAĆENIH DOPRINOSA, KAO I OBAVEZU VRAĆANJA PLAĆENIH DOPRINOSA PO REŠENJU ZA PREDUZETNIKE KOJI KORISTE PORODILJSKO ODSUSTVO

ODLAGANJE PLAĆANJA PORESKOG DUGA

 • Mogućnost odlaganja plaćanja poreskog duga
 • Uslovi za odlaganje plaćanja poreskog duga
 • Postupak za odlaganje plaćanja poreskog duga
 • Pravne posledice odlaganja poreskog duga
 • Pravne posledice neplaćanja poreskog duga u rokovima iz rešenja, odnosno sporazuma o odlaganju plaćanja duga

UTVRĐIVANJE I UNOŠENJE PODATAKA U MATIČNU EVIDENCIJU STAŽA OSIGURANJA, ZARADA, NAKNADA ZARADA, PLAĆENIH DOPRINOSA, ODNOSNO OSNOVICA OSIGURANJA ZA 2011. GODINU

 • Obrasci prijava, obveznici za podnošenje prijava i rokovi za podnošenje prijava
 • Najvažnije napomene kod unošenja podataka u obrazac M-4, odnosno M-4K za 2011.
 • Popunjavanje prijave M-4, odnosno M-4K
 • Unošenje podataka u obrazac M-4, odnosno M-4K kada su doprinosi plaćani na najniže i najviše propisane osnovice sa posebnim osvrtom na primenu člana 140. Zakona
 • Značaj podataka o stažu osiguranja, zaradi, naknadi zarade, osnovicama osiguranja i visini uplaćenog doprinosa za osiguranike, unetih na osnovu obrazaca M-4, M-4K, M-4/SP, M-4K/SP za utvrđivanje visine prava