Korisnička uputstva Poreske uprave i lokalne poreske administracije za podnošenje određenih poreskih prijava i obrazaca preko portala PU i portala JIS LPA

Na portalu Poreske uprave i portalu Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije nalaze se Korisnička uputstva za podnošenje određenih poreskih prijava i obrazaca elektronskim putem.

Pregled poreskih prijava (obrazaca) za koje su doneta ova uputstva, uz informaciju o pravilniku kojim je propisan obrazac, nazivu i datumu objavljivanja uputstva, dajemo u nastavku.

NAPOMENA: Sva korisnička uputstva mogu se videti u Digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca „EKSPERT“

– Pretplata na program „Ekspert“

– Detaljnije o programu „Ekspert“


Pregled Korisničkih uputstava za podnošenje određenih poreskih prijava i obrazaca preko portala Poreske uprave i portala Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije

Naziv poreske prijave/obrasca Naziv Korisničkog uputstva Naziv podzakonskog akta kojim je propisana poreska prijava (obrazac) Datum objavljivanja Korisničkog uputstva
Porez po odbitku
PPP-PD Korisničko uputstvo za primenu Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Sl. glasnik RS“, br. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14 – ispravka, 14/16, 21/17, 20/18 i 104/18) januar 2014.
Dohodak građana
PPDG-1R Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti na Obrascu PPDG-1R Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju („Sl. glasnik RS“, br. 90/17 i 38/18) januar 2018.
PPDG-3R Uputstvo za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke na Obrascu PPDG-3R Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju („Sl. glasnik RS“, br. 90/17 i 38/18) decembar 2017.
Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje
PP OD-O Korisničko uputstvo za podnošenje elektronske poreske prijave o obračunatim doprinosima za osnivače, odnosno članove privrednog društva PP OD-O Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva („Sl. glasnik RS“, br. 14/16) februar 2016.
PPDG-1S Korisničko uputstvo za podnošenje u elektronskom obliku poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti na Obrascu PPDG-1S Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 101/16 i 7/17) novembar 2017.
Porez/doprinosi
PP OPO Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika – PP OPO Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika („Sl. glasnik RS“, br. 15/16 i 20/18) mart 2016.
Dobit
PP KDZN Korisničko uputstvo za primenu Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica – PDPO/S i Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice KDZN Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice („Sl. glasnik RS“, br. 100/15, 111/15 i 14/16) februar 2016.
PDPO/S Korisničko uputstvo za primenu Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica – PDPO/S i Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice KDZN Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica („Sl. glasnik RS“, br. 97/15, 111/15, 14/16, 15/16 – ispravka i 20/18) februar 2016.
Imovina
PPI-1 Uputstvo za podnošenje poreskih prijava PPI-1 za porez na imovinu pravnih lica preko Portala Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 108/13, 118/13, 101/17, 48/18 i 104/18) februar 2019.
PPI-3 Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon na Obrascu PPI-3 Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 108/13, 118/13, 101/17, 48/18 i 104/18) maj 2018.
PPI-4 Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava na Obrascu PPI-4 Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 108/13, 118/13, 101/17, 48/18 i 104/18) februar 2018.
PDV
PP PDV Korisničko uputstvo za kreiranje i podnošenje poreske prijave PDV (Obrazac PP PDV) sa pregledom obračuna PDV (Obrazac POPDV) Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Sl. glasnik RS“, br. 123/12, 115/13, 66/14, 86/15, 11/16 i 60/18) jul 2018.
POPDV Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV – Obrascu POPDV (III) Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV („Sl. glasnik RS“, br. 90/17, 119/17, 48/18 i 60/18) avgust 2018.
REF 1 Korisničko uputstvo za portalsku aplikaciju (Projekat: Refakcija i oslobađanje od plaćanja PDV-a) Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV („Sl. glasnik RS“, br. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 74/13, 66/14, 44/18 – dr. zakon i 104/18) decembar 2018.
REF 2 Korisničko uputstvo za portalsku aplikaciju (Projekat: Refakcija i oslobađanje od plaćanja PDV-a) Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV („Sl. glasnik RS“, br. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 74/13, 66/14, 44/18 – dr. zakon i 104/18) decembar 2018.
REF 3A Korisničko uputstvo za portalsku aplikaciju (Projekat: Refakcija i oslobađanje od plaćanja PDV-a) Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV („Sl. glasnik RS“, br. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 74/13, 66/14, 44/18 – dr. zakon i 104/18) decembar 2018.
REF 5 Korisničko uputstvo za portalsku aplikaciju (Projekat: Refakcija i oslobađanje od plaćanja PDV-a) Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV („Sl. glasnik RS“, br. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 74/13, 66/14, 44/18 – dr. zakon i 104/18) decembar 2018.
Akcize
PP OA Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na Obrascu PP OA u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave („Sl. glasnik RS“, br. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12, 96/12 – ispravka, 56/13, 67/15, 101/16, 86/17, 20/18 i 48/18) januar 2018.
PP OAEL Korisničko uputstvo za podnošenje Poreske prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju („Sl. glasnik RS“, br. 76/15, 101/16 i 86/17) januar 2018.
Zapošljavanje osoba sa invaliditetom
IOSI Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršenja te obaveze („Sl. glasnik RS“, br. 101/16) decembar 2016.
Premije neživotnih osiguranja
PP-PPNO Korisničko uputstvo za podnošenje elektronske poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja PP PPNO Pravilnik o načinu obračunavanja, sadržini i načinu vođenja evidencije, obliku i sadržini poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 14/16) mart 2016.